Các tỉnh thành (State/Provinces)

Hỗ trợ khách hàng

13/04/2020 - 1 phút để đọc

455 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Bang/Tỉnh Thành - State/Provinces

Đường dẫn (Open Link)

Log in >> Admin setting >> Setup >> Geography >> State/Provinces

Tổng quan (Summary)

Danh sách các thành phố ở Việt Nam

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

 • Hình ảnh thủ nhỏ/Thumbnail: ảnh đặc trưng của thành phố

 • Tên/Name: Tên thành phố

 • Mã/Code: Mã thành phố

 • Vùng/Region: Thuộc vùng, miền

 • Nút chức năng/Action:

o Sửa/Edit: Sửa thông tin Vùng

o Xóa/Delete: Xóa Vùng

o Tạo/Create: Tạo mới trường thông tin Vùng

o Có thể lọc theo các tiêu chí Quốc gia và Vùng Miền

Tạo mới (Create)

 • Mã/ Code: Nhập Mã thành phố

 • Tên/Name: Nhập tên thành phố

 • Quốc giá/Country: Chọn Quốc gia

 • Vùng/Region: chọn vùng

 • Mô tả/ Description: mô tả chi tiết

 • Ảnh/Thumbnail: cập nhật hình ảnh

=> Sau khi cập nhật các trường thông tin >> Gửi đi/Submit


Trang này có hữu ích ?