Quản lý ca làm (HK Shift Management)

Hỗ trợ khách hàng

17/09/2020 - 1 phút để đọc

225 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Quản lý ca làm việc (Shift Management)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Housekeeping – Configuration – Shift management

Tổng quan (Summary)

Màn hình khởi tạo ca làm việc cho nhân viên

Màn hình (Screen)

 

Trường thông tin (Fields Description)

 # Số thứ tự

Name/ Tên ca làm việc

Status/ Trạng thái ca làm việc, có thể bật tắt

Action/ Nút chức năng

 

 Nhấn biểu tượng cây viết để update thêm cho ca làm việc

Nhấn Add để tạo mới 1 ca làm việc

Lưu ý (Remarks)

N/A


Trang này có hữu ích ?