Tiện nghi (Amenity)

Hỗ trợ khách hàng

14/04/2020 - 1 phút để đọc

783 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Tiện nghi/ Amenity

Đường dẫn (Open Link)

Log in >> Admin setting >> Setup >> General >> Amenity

Tổng quan (Summary)

Các tiện nghi của khách sạn

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

  • Tên/Name: Tên tiện nghi/Amenity

  • Mã/Code: Mã tiện nghi/Amenity

  • Nút chức năng/Action:

o Sửa/Edit: cho phép sửa thông tin

o Xóa/Delete: Xóa ra khỏi hệ thống

o Xuất/Export: Export file excel hoặc PDF ra hết tất cả các thông tin setup trong General.

 

o Tạo/Create: Tạo mới

Tạo mới Tiện Nghi/Amenity (Create)

  • Mã/ Code: Nhập Mã

  • Tên/Name: Nhập tên

  • Trạng thái/ Status: Trạng thái sử dụng

  • Mô tả/ Description: Nhập mô tả chi tiết

  • Thông tin mở rộng/ Extended Information: Update load hình ảnh.

=> Sau khi cập nhật các trường thông tin >> Gửi đi/Submit >> Tạo thành công hệ thống sẽ hiển thị thêm mục Ngôn ngữ/Language để người dùng có thể cập nhật nội dung với các ngôn ngữ khác nhau.

Hiện tại có 2 ngôn ngữ để cập nhật : Korean và Vietnamese

 


Trang này có hữu ích ?