Chỉnh sửa quỹ phòng cố định (Update Hard Block)

Hỗ trợ khách hàng

05/03/2021 - 2 phút để đọc

936 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Chỉnh sửa chi tiết Hard Block Allotment (Update Hard Block)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Rate Service Management – Allotment – Tab Hard Block - Chọn công cụ chỉnh sửa HB

Tổng quan (Summary)

Chỉnh sửa chi tiết Hard Block Allotment của một DC

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

[Tab Info] - Chỉnh sửa Hard Block Allotment

 • Nhấn vào biểu tượng chỉnh sửa để mở trang thông tin của HB Allotment

 • Đối với HB Allotment người dùng chỉ được chỉnh sửa tên của HB Allotment.

 • Nhấn Update để lưu thông tin cần chỉnh sửa

 • Nhấn Cancel để hủy việc chỉnh sửa.

[Tab Info] - Gán Rate Plan vào HB Allotment

 • Chọn vào Config Rate

 • Chọn Tag có rate được gán cho HB allotment

 • Show Assigned Only: Chọn để chỉ hiện thị các rate code được gán cho HB allotment

 • Chọn Rate Plan cần được gán cho HB allotment

 • Chọn Submit để lưu lại thông tin

 • Chọn Cancel để hủy việc gán Rate Plan cho HB Allotment

[Tab Detail Configs] - Tạo Cut Off Day

Chọn vào biểu tượng tạo nhanh để tạo Cut Off Day cho HB allotment

Nhập các thông tin được yêu cầu:

 • Cut Off Days: Nhập số ngày Cut Off Day

 • By Season: Chọn khoảng thời gian áp dụng Cut Off Day theo mùa vụ

 • By Range of date: Chọn thời gian áp dụng theo một khoảng thời gian cụ thể

 • Save: Chọn để lưu lại thông tin cần tạo mới

 • Cancel: Hủy không lưu lại thông tin

[Tab Detail Configs] - Tạo chi tiết phòng cho HB Allotment

Chọn Update Details để tạo chi tiết phòng cho HB Allotment

Nhập các thông tin được yêu cầu:

 • Max Num Of Room: Số phòng tối đa được bán trong một ngày

 • Date: Khoảng thời gian thiết lập

 • Chọn ngày trong tuần được áp dụng

 • Chọn loại phòng cần thiết lập

 • Add Date Range: nhấn vào để thêm khoảng thời gian

 • Save: Chọn để lưu lại thông tin cần tạo mới

 • Cancel: Hủy không lưu lại thông tin

Ngoài ra người dùng có thể tạo/chỉnh sửa nhanh một loại phòng cụ thể bằng cách nhấn vào biểu tượng chỉnh sửa nhanh.

[Tab Detail Configs] - Xóa chi tiết của HB Allotment

Chọn vào biểu tượng xóa của chi tiết HB Allotment để thực hiện xóa chi tiết đó

Lưu ý (Remarks)

N/A


Trang này có hữu ích ?