Các loại phòng (Room Types)

Hỗ trợ khách hàng

17/09/2020 - 1 phút để đọc

50 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Thống kê nhanh về tổng quan các loại phòng, số lượng phòng đang hoạt động ở khách sạn

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Applications - Room management - Room types

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

  • Code/Mã: Mã quy chuẩn của từng loại phòng

  • Name/Tên: Giải thích tên cụ thể mã quy chuẩn từng loại phòng

  • OOS (Out Of Service): Phòng tạm khóa để bổ sung thêm vật dụng còn thiếu trong phòng, có thể sử dụng đặt phòng cho khách

  • OOO (Out of order): Phòng đang tạm khóa để sữa chữa, bảo trì trong thời gian dài

  • Total Pseudo/Tổng số phòng ảo : Phòng chứa folio đại diện cho group/khách đoàn có ghi nhận dịch vụ và thanh toán trong folio nhưng không lưu trú , hoặc để chuyển các dịch vụ treo (chưa xử lý) của phòng thực khi khách checked out…..

  • Number of room/Số lượng phòng

  • Total room/Tổng số lượng phòng

  • Pseudo/Phòng ảo

  • Status/Tình trạng phòng

  • [Filter] – Điều kiện tìm kiếm

Cho phép tìm kiếm theo các điều kiện:

Tìm kiếm theo mã loại phòng và tên từng loại phòng

[Results] – Kết quả tìm kiếm

Lưu ý (Remarks)

N/A


Trang này có hữu ích ?