Danh sách quỹ phòng chung (Allotment List)

Hỗ trợ khách hàng

05/03/2021 - 2 phút để đọc

953 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Danh sách nhóm Allotment (Tab Allotment)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Rate Service Management – Allotment – Tab Allotment

Tổng quan (Summary)

Danh sách các nhóm allotment đã khai báo trong hệ thống.

Phần này cho phép người dùng tạo nhóm Allotment, gán DC và mã giá. Người dùng có thể tạo, chỉnh sửa, xóa nhóm allotment và các DC được gom trong nhóm allotment.

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

 • Select Property: Chọn property muốn xem hoặc khai báo nhóm allotment từ danh sách các property mà người dùng được phân quyền

 • Select an option: Chọn quỹ phòng muốn xem

 • Show Expired Allotment: Chọn để xem thông tin của các quỹ phòng hết hạn

 • Tên/Name: Tên nhóm allotment

 • Default Limit of Villa/Day: Số lượng phòng mặc định của khu nghỉ dưỡng được phép bán trong một ngày

 • Default Limit Of Hotel/Day: Số lượng phòng mặc định của khách sạn được phép bán trong một ngày

 • Ngày bắt đầu/From Date: Ngày bắt đầu áp dụng của nhóm allotment

 • Ngày kết thúc/To Date: Ngày kết thúc áp dụng của nhóm allotment

 • Nút chức năng/Action:

  • Thêm/Create: Tạo mới một nhóm allotment.

  • Gán kênh bán phòng/Add DC: Nhấn để chọn và gán DC cho nhóm Alloment

  • Sửa/Update: Sửa thông tin Alloment

  • Xóa/Delete: Xóa thông tin Alloment

[Create Allotment Group] - Tạo Allotment Group

Ở màn hình allotment chọn property cần tạo allotment group và nhấn vào nút Create để tạo mới một allotment group

Trong màn hình tạo allotment group, nhập các thông tin được yêu cầu, bao gồm:

 • Code: nhập thông tin Code allotment group cần tạo

 • Name: Nhập tên Allotment group

 • From-To: khoảng thời gian allotment có tác dụng

 • Default Limit Of Hotel/Day: Số lượng phòng mặc định của khách sạn được phép bán trong một ngày

 • Total Hotel Room: Tổng số phòng tối đa của khách sạn được phép bán trong khoảng thời gian Allotment có hiệu lực

 • Save: Sau khi nhập đầy đủ dữ liệu để tạo một allotment người dùng sẽ nhấn nút Save để tạo

 • Cancel: Sẽ nhấn nút Cancel nếu người dùng muốn hủy việc tạo allotment.

Sau khi tạo thành công một allotment group thì allotment này sẽ được hiển thị trong trang chủ allotment.

[Delete Allotment Group] - Xóa Allotment Group

[Add DC] - Thêm một DC vào allotment group

 • Nhấn vào nút “Add DC”

Chọn những DC muốn thêm vào Allotment bằng cách nhấn vào ô vuông phía trước tên DC

 • Nhấn Create để hoàn thành việc thêm DC vào allotment

Lưu ý (Remarks)

N/A


Trang này có hữu ích ?