Giới hạn (Restriction)

Hỗ trợ khách hàng

16/10/2020 - 3 phút để đọc

282 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Giới hạn (Restriction)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Rate Service Management - Restriction

Tổng quan (Summary)

Màn hình chức năng cho phép thiết lập giới hạn cho từng khách sạn, từng loại phòng và từng loại giá - Restriction.

 1. Các loại Restriction:

  1. Close : thiết lập Khách sạn/Room/Rate không được bán trong một khoảng thời gian cụ thể.

  2. Open: Mở bán lại Room/Rate đã đóng trước đó bởi Close Restriction. Thông thường, Room/Rate luôn được mở bán cho tất cả các ngày

  3. Max Length of Stay: số đêm ở tối đa tính từ ngày nhận phòng.

  4. Min Length of Stay: số đêm ở tối thiểu tính từ ngày nhận phòng.

  5. Max Advance Booking: số ngày đặt trước tối đa từ ngày nhận phòng.

  6. Min Advance Booking: số ngày đặt trước tối thiểu từ ngày nhận phòng.

 2. Các cấp Restriction:

  1. Property: thiết lập Restriction trên tất cả Room Types và Rate của một property.

  2. Room: thiết lập theo từng loại phòng.

  3. Rate: thiết lập theo từng Rate

  4. Room và Rate: thiết lập theo từng loại phòng và Rate

Màn hình (Screen)

Trang quản lý Restriction:

 • Sau khi restriction được tạo sẽ được hiển thị thông tin vào trang chủ, dựa vào màu sắc người dùng có thể nhận biết được loại restriction đang được thiết lập cho ngày đó, chú thích màu sắc tượng trưng cho mỗi restriction được ghi chú ở cuối trang.

 • Nếu trong cùng 1 ngày có nhiều restriction được áp dụng thì sẽ hiển thị *

Trường thông tin (Fields Description)

[Select Property]: Chọn khách sạn

Chọn thông tin để lọc theo Room Types/ Rate Plans/ Restrictions

Clear all filter/Xóa tất cả thông tin đã lọc trước đó

Hiển thị Restriction đã thiết lập theo thời gian.

Set Restriction theo Property.

 • Hotel (After Capacity): Tổng số hotel được phép bán sau khi áp dụng định mức (dựa theo quy định).

  • Total/Tổng: Tổng số phòng hotel.

  • Capacity/Định mức: Tổng số hotel được phép bán là tối đa bao nhiêu % (dựa theo quy định).

 • Villa (After Capacity): Tổng số villa được phép bán sau khi áp dụng định mức (dựa theo quy định).

  • Total/Tổng: Tổng số phòng villa.

  • Capacity/Định mức: Tổng số villa được phép bán là tối đa bao nhiêu % (dựa theo quy định).

 • HMS Sold/HMS Bán: Số Hotel và Villa đã bán

 • HMS Avail/HMS có sẵn: Số hotel và villa hiện tại sẵn sàng để bán. [Hotel (after capacity) + Villa (after capacity)] - HMS Sold.

 • HMS Occupancy/ HMS sử dụng: Tỷ lệ lấp đầy của (tổng Hotel và Villa đã bán) so với (Tổng Villa và Hotel). HMS Sold / (Total Hotel + Total Villa)

 • Restrictions/Giới hạn: Thiết lập restriction cho cả property.

  • Close/Đóng: Đóng toàn bộ property

  • Max LOS/Thời gian lưu trú tối đa:

  • Mix LOS/Thời gian lưu trú tối thiểu:

  • Max Stay Through/Thời gian lưu trú tối đa bắt buộc phải ở qua đêm lựa chọn (không được Check-in hoặc Check-out)

  • Min Stay Through/Thời gian lưu trú tối thiểu bắt buộc phải ở qua đêm lựa chọn (không được Check-in hoặc Check-out)

[Room types]: Restriction được thiết lập theo Loại phòng

[Rate plans]: Restriction được thiết lập theo Rate

Cách tạo Restriction (Create Restriction)

Lưu ý (Remarks)

Hạn chế khi sử dụng Min/Max Advance Booking

 • Hệ thống chưa hỗ trợ việc thiết lập Min Advance Booking hay Max Advance Booking = 0.


Trang này có hữu ích ?