Phòng ban (Department)

Hỗ trợ khách hàng

13/04/2020 - 2 phút để đọc

785 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Phòng Ban/Department

Đường dẫn (Open Link)

Log in>> Admin Setting >> User Configurations >> Department

Tổng quan (Summary)

Tạo phòng Ban cho khách sạn/resort

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

  • Tên/Name: tên phòng ban

  • Mã/Code: mã code của phòng ban

  • Mô tả/ Description: Mô tả chi tiết đặc điểm của phòng ban

  • Trạng thái/status: ở trạng thái hoạt động (On) hoặc không hoạt động (Off)

  • Nút chức năng:

o Sửa phòng ban

o Xóa phòng ban

  • Tạo/Creat: Tạo một phòng ban mới

Chi tiết cách tạo Phòng Ban mới

Click vào “Create” >> hiển thị màn hình

(1) Đặt tên cho Phòng ban/Deparment

(2) Tạo Mã/Code

(3) Mô tả/ Description cho phòng ban

(4) Bật trạng thái hoạt động của phòng ban

(5) Bấm Gửi đi/Submit hoặc quay lại/Back


Trang này có hữu ích ?