Cài đặt (HK Settings)

Hỗ trợ khách hàng

17/09/2020 - 1 phút để đọc

793 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Cài đặt (Settings)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Housekeeping – Configuration – Settings

Tổng quan (Summary)

Màn hình cài đặt

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Cài đặt chi phí/ Post Charge

Submit để lưu thông tin

Lưu ý (Remarks)

Hiển thị khi post charge trong Billing của khách


Trang này có hữu ích ?