Sơ đồ kế thừa của mã giá (Rate Hierarchy)

Hỗ trợ khách hàng

18/05/2021 - 1 phút để đọc

820 lượt xem

ên màn hình (Screen Name)

Sơ đồ kế thừa của mã giá (Rate Hierarchy)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Rate Service Management – Rate Plan – Chọn công cụ chỉnh sửa Rate – Tab Hierarchy

Tổng quan (Summary)

Sơ đồ vị trí và mức chiết khấu của các mã giá phòng trong chuỗi rate kế thừa

Màn hình (Screen)

Lưu ý (Remarks)

Có thể tạo 10 Hierarchy Tree Levels Advance Daily Rate(s) dựa trên 1 Base Rate


Trang này có hữu ích ?