Công ty lữ hành (Travel Agents)

Hỗ trợ khách hàng

01/04/2021 - 2 phút để đọc

665 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Đại lý Du Lịch /Travel Agents

Đường dẫn (Open Link)

Log in >> Booking Portal

Tổng quan (Summary)

Dùng để quản lý profile của đại lý/công ty​

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

 • Tên giao dịch/Business Name: Tên của Đại Lý

 • Tên hồ sơ/Profile Name: Tên hồ sơ của Đại lý

 • Status: Trạng thái hoạt động hoặc Ngừng hoạt động

 • Các nút chức năng/Action:

o Chỉnh sửa/Update: thực hiện cập nhật thông tin Đại lý đã được tạo

o Không hoạt động/ Inactive: Click vào đây TA sẽ chuyển qua trạng thái Ngừng hoạt động/Inactive

o Lọc/ Filter: Tìm kiếm theo tên Tên Đại lý hoặc Tên Profile, lọc theo Trạng thái

o Tạo mới/Create: Tạo mới Đại lý

Tạo mới Đại lý (Create)

Để tạo được một hồ sơ cần điền các sau:

 • Thông tin cơ bản sau/ Basic Information:

 1. Profile/Mã hồ sơ

 2. Profile Name/Tên hồ sơ

 3. Bussiness Name/Tên Giao dịch

 4. Belong to Profile/Trực thuộc hồ sơ

 5. Distribution channel/Kênh phân phối

 6. Type/Loại: phân loại theo kênh như Call Center, Corporate,…

 7. Ghi chú/Note

 8. Số điện thoại/ Phone

 9. Email

 10. Địa chỉ/Address

 • Thông tin tài chính:

 1. Mã số thuế/Tax Code

 2. Địa chỉ Thuế/Tax Address

 3. Email nhận hóa đơn Thuế/ Email for Invoice

 4. Hạn Mức/ Credit Limit: hạn mức số tiền cho phép, không được vượt quá.

 5. Kỳ hạn thanh toán (Ngày)/Payment Term: thời gian thanh toán tiền dành cho đại lý, không được phép vượt quá thời hạn này, nếu vượt quá sẽ tính vào Nợ quá hạn

 6. AR : Ghi nhận số tài khoản công nợ của Đại lý

 7. Đơn vị thụ Hưởng Thụ/ Beneficiary

 8. Số tài khoản (VNĐ)/Account Number (VNĐ)

 9. Số tài khoản (USD)/Account Number (USD)

 10. Tên Ngân hàng/Bank

 11. Chi nhánh/Branch

 12. Mã SWIFT/SWIFT Code

 • Cài Đặt

 1. Hoạt động: Kích hoạt: trạng thái cho phép hồ sơ được hoạt động

 2. Gửi email xác nhận đặt phòng đến người dùng: là tùy chọn mọi email xác nhận đặt phòng của hồ sơ đều được gửi thêm vào địa chỉ email được chỉ định​

 • Số IATA (Profile ID): Là danh sách các IATA của hồ sơ tại các cơ sở

Nút toggle cần phải ở vị trí “On” để có thể nhập IATA vào và được sử dụng để đặt phòng tại cơ sở

Lưu ý

Các mục có dấu * bắt buộc nhập thông tin, nếu không nhập sẽ không lưu được.


Trang này có hữu ích ?