Quản lý công việc (HK Task Assignment)

Hỗ trợ khách hàng

13/04/2020 - 2 phút để đọc

1107 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Bảng báo cáo (Task Management)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Housekeeping – Report

Tổng quan (Summary)

Trích xuất báo cáo theo từng đề mục của bộ phận House Keeping.

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Xuất báo cáo theo các chỉ tiêu:

 • Date/Ngày: Ngày xuất báo cáo

 • Shift/Ca: Dựa vào ca làm việc

 • Staff/Nhân viên: Nhân viên HK

 • Filters/Các bộ lọc: Lọc báo cáo theo các chỉ tiêu chi tiết.

 • Assignee: Nhân viên HK được giao task

 • Total Task/ Tổng số task: Tổng số task trong ngày của nhân viên đó (Assignee).

 • Done/Hoàn thành: Tổng số task Assignee đó đã hoàn thành

 • Download/Tải xuống: Tải xuống các định dạng báo cáo (PDF/Excel).

 • Preview/Xem trước: Xuất báo cáo ở định dạng xem trước.

[Filter Options] – Các tùy chọn của bộ lọc

 • FO status/Trạng thái của Lễ tân: Lọc báo cáo phòng dựa theo trạng thái của bộ phận Lễ tân (Vacant/ Occupied)

 • Room Status/ Trạng thái của phòng: Lọc báo cáo theo trạng thái hiện tại của phòng trên hệ thống (Out of Order/ Dirty/ Clean/ …)

 • Priority/Ưu tiên: Lọc báo cáo theo phòng ưu tiên (V.I.P)

 • Reservation status/Trạng thái đặt phòng: : Lọc báo cáo theo trạng thái của bộ phận đặt phòng (Arrival/ Stay Over/ …)

 • Room no/số phòng: Lọc báo cáo của một phòng cụ thể

 • Room Type/Loại phòng: Lọc báo cáo theo một loại phòng cụ thể (KBUN/ TBUN/ …)

 • HK Status/Trạng thái của bộ phận HK: Lọc báo cáo theo trạng thái của bộ phận HK (OC/ IP/ OD/ …)

 • Section/Khu vực: Lọc báo cáo theo khu vực

 • Floor/Tầng: Lọc báo cáo theo tầng

Reset/Đặt lại: Đặt lại tìm kiếm về trạng thái chưa lọc

Search/Tìm kiếm: Lọc báo cáo

Lưu ý (Remarks)

N/A


Trang này có hữu ích ?