Các phương tiện điều khiển (Vehicle)

Hỗ trợ khách hàng

03/03/2021 - 1 phút để đọc

241 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Các phương tiện điều khiển (Vehicle)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Application - Aux Transportation – Setting - Vehicle - Vehicle

Tổng quan (Summary)

Quản lý tất cả phương tiện đưa đón khách của khách sạn, thông tin chi tiết về từng xe tương ứng đối với từng loại xe

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

  • Giấy chứng nhận/License Plate: Thể hiện thông tin số xe trên giấy chứng nhận của xe

  • Name/Tên: Tên các loại xe thuộc khách sạn

  • Type/Loại: Loại xe bao nhiêu chỗ ngồi

  • Brand/Nhãn hiệu: Xe thuộc nhãn hiệu nào

  • Model/Kiểu mẩu

  • Manufactore date/Ngày sản xuất xe

  • Ngày hết hạn/Expired Date: Ngày hết hạn của xe

  • Color/Màu sắc

  • Action/Nút chức năng

o Sửa/Edit: Nhấn để thực hiện sửa lại thông tin chi tiết của loại xe

o Xóa/Delete: Nhấn để thực hiện xóa thông tin của một loại xe

  • [Create] - Tạo mới một loại khác

Chọn nút “Create” bên góc phải:

Nhập đầy đủ thông tin chi tiết xe và loại xe tương ứng, danh sách Type được lấy từ cấu hình “Vehicle Type”

→ Nhấn chọn “Submit” để lưu lại thông tin vừa tạo.

Lưu ý (Remarks)

N/A


Trang này có hữu ích ?