Bảng điều khiển phương tiện (Vehicle Dashboard)

Hỗ trợ khách hàng

16/09/2020 - 1 phút để đọc

101 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Quản lý tất cả các phương tiện thuộc khách sạn (Vehicle Dashboard)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Application - Aux Transportation – Setting - Vehicle - Vehicle dashboard

Tổng quan (Summary)

Quản lý tất cả phương tiện đưa đón khách của khách sạn, thông tin chi tiết về từng xe tương ứng đối với từng loại xe

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

  • No plate/ Bảng số; Thông tin chi tiết về bảng số xe

  • Name/Tên: Tên các loại xe thuộc khách sạn

  • Type/Loại: Loại xe bao nhiêu chỗ ngồi

  • Brand/Nhãn hiệu: Xe thuộc nhãn hiệu nào

  • Model/Kiểu mẩu

  • Manufactore date/Ngày sản xuất

  • Start use date/Ngày bắt đầu sử dụng

  • Color/Màu sắc

  • Action/Nút chức năng

o Sửa/Edit: Nhấn để thực hiện sửa lại thông tin chi tiết của loại xe

o Xóa/Delete: Nhấn để thực hiện xóa thông tin của một loại xe

  • [Create] - Tạo mới một loại khác

Chọn nút “Create” bên góc phải:

Nhập đầy đủ thông tin chi tiết xe và loại xe tương ứng, danh sách Type được lấy từ cấu hình “Vehicle Type”

→ Nhấn chọn “Submit” để lưu lại thông tin vừa tạo.

Lưu ý (Remarks)

N/A


Trang này có hữu ích ?