Chính sách giá (Rate Policy)

Hỗ trợ khách hàng

15/04/2020 - 2 phút để đọc

848 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Thêm chính sách cho mã giá (Add Rate Policy)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Rate Service Management – Rate Plan – Chọn công cụ chỉnh sửa Rate – Tab Policy

Tổng quan (Summary)

Khai báo chính sách áp dụng cho mã giá phòng

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

[Buttons] – Nút chức năng

 • Remove current policy: Nhấn để gỡ policy hiện tại ra khỏi Rate

 • Assign: Nhấn để gán một policy mới cho Rate

[Detail Policy List] – Danh sách chi tiết về các giai đoạn áp dụng chính sách

 • From - To: Ngày bắt đầu áp dụng và Ngày kết thúc áp dụng của chính sách

 • Weekdays: Những ngày trong tuần áp dụng chính sách

 • Conditions: Điều kiện về thời gian được quy định tại chính sách

 • Calculation Type: Cách tính của chính sách được áp dụng, bao gồm

  • Percent: Theo phần trăm giá trị tiền phòng

  • Flat: Khoản phí cố định

  • Nights: Theo số đêm

 • Sequence:

 • Amount: Chi tiết về cách tính của chính sách được áp dụng

[Add Rate Policy] – Gán chính sách cho mã giá

 • Policy Type: Chọn loại chính sách cần gán cho Rate

  • Cancellation Policy: Chính sách áp dụng cho việc hủy đặt phòng/No-Show

  • Guarantee Policy: Chính sách Đảm bảo

  • Amendment Policy: Chính sách áp dụng cho việc thay đổi thông tin đặt phòng

 • Policies: Chọn policy đã tạo cần gán cho Rate. Chi tiết xem chức năng Tạo chính sách (Create Policy)

 • Nhấn vào nút Assign để gán policy cho Rate Plan

Lưu ý (Remarks)

N/A


Trang này có hữu ích ?