Block Reason (Lý do khóa phòng)

Hỗ trợ khách hàng

11/09/2020 - 1 phút để đọc

886 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Lý do khóa phòng (Block Reason)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office – Configuration

Tổng quan (Summary)

Danh mục các mã lý do khóa phòng sử dụng cho chức năng khi chuyển phòng sang tình trạng Out Of Order (OOO)

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Danh sách các mã lý do hủy đặt phòng

  • Mã lý do/Code

  • Mô tả/Description

Thêm mới một mã lý do khóa phòng

Nhấn “Add Code“ để thực hiện thêm mới một mã lý do khóa phòng

Lưu ý (Remarks)

N/A


Trang này có hữu ích ?