Manager Flash (Báo cáo quản lý chung)

Hỗ trợ khách hàng

26/02/2021 - 6 phút để đọc

1115 lượt xem

Tên báo cáo (Report Name)

Báo cáo quản lý chung (Manager Flash)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office – Reports – Manager Flash

Nội dung báo cáo (Report Summary)

Báo cáo thống kê các chỉ tiêu quản lý quan trọng của toàn khách sạn theo từng ngày. Cung cấp thông tin và cái nhìn bao quát cho ban lãnh đạo khách sạn

Điều kiện lọc (Report Filter)

  • Ngày/Business Date: Chọn ngày cần xem báo cáo

  • Hạng phòng/Room Class: Lựa chọn hạng phòng cần xem báo cáo

  • Kiểu file/Export Type: Lựa chọn định dạng file muốn kết xuất báo cáo

Mẫu báo cáo (Report Form)

Cột thông tin (Column Description)

  • Các chỉ tiêu thống kê

  • Ngày/DAY: Số liệu thống kê của ngày lọc

  • Lũy kế tháng/MONTH: Số liệu lũy kế M-T-D

  • Lũy kế năm/YEAR: Số liệu lũy kế Y-T-D

Lưu ý (Remarks)

N/A

Các chỉ tiêu thống kê và cách tính

STT

Chỉ tiêu

Cách tính

1

Total Rooms in Hotel

Sum of all rooms defined for the property

2

Rooms Occupied

Number of rooms In-House with a FO status of "OCC"

3

Total Rooms in Hotel minus OOO Rooms

Number of Rooms in the Hotel minus Out of Order Rooms

4

Available Rooms

Total Rooms in Hotel, minus Rooms Occupied

5

Available Rooms minus OOO Rooms

Total Rooms in Hotel, minus Rooms Occupied, minus Out of Order Rooms

6

Complimentary Rooms

Number of Rooms In-House that have a rate code marked as Complimentary

7

House Use Rooms

Number of Rooms In-House that have a rate code marked as House Use

8

Rooms Occupied minus Comp and House Use

Rooms Occupied minus Comp and House Use

9

Rooms Occupied minus House Use

Number of Rooms In-House with a Front Office status of "OCC", minus any House Rooms

10

Rooms Occupied minus Comp

Number of Rooms In-House with a Front Office status of "OCC", minus any
Complimentary Rooms

11

Out of Order Rooms

Number of Rooms marked as Out of Order for today

12

Out of Service Rooms

Number of Rooms marked as Out of Service for today

13

Adults

Number of Adults for Rooms In-House

14

Children

Number of Children for Rooms In-House

15

Total Persons

Total guest In-house

16

Individual Persons

Total Individual guest In-house

17

Block Persons

Total Group guest In-house

18

VIP Persons

Number of VIP guest

19

Individual Rooms

Number of Individual booking

20

Block Rooms

Number of group booking

21

Company Rooms

Number of company booking

22

Travel Agent Rooms

Number of TA booking

23

% Rooms Occupied

Rooms Occupied, divided by Total Rooms in Hotel, multiplied by 100

24

% Rooms Occupied minus Comp and House

Rooms Occupied minus Comp and House, divided by Total Rooms in Hotel, multiplied by 100

25

% Rooms Occupied minus Comp, House and OOO

Rooms Occupied minus Comp and House, divided by Total Rooms in Hotel minus Out of Order, multiplied by 100

26

% Rooms Occupied minus Comp

Rooms Occupied minus Comp, divided by Total Rooms in Hotel, multiplied by 100

27

% Rooms Occupied minus House

Rooms Occupied minus House, divided by Total Rooms in Hotel, multiplied by 100

28

% Rooms Occupied minus Comp and OOO

% Rooms Occupied minus Comp and OOO

29

% Rooms Occupied minus House and OOO

Rooms Occupied minus House, divided by Total Rooms in Hotel minus Out of Order, multiplied by 100

30

% Rooms Occupied minus OOO

Rooms Occupied, divided by Total Rooms in Hotel minus Out of Order, multiplied by 100

31

Arrival Rooms

Number of Rooms with an Arrival Date equal to today Only one reservation per room will be considered for this total

32

Arrival Persons

Number of Adults and Children with an Arrival Date equal to today

33

Departure Rooms

Number of Rooms with a Departure Date equal to today Only one reservation per room will be considered for this total

34

Departure Persons

Number of Adults and Children with a Departure Date equal to today

35

Individual Departure Rooms

Number of Rooms with a Departure Date equal to today and no block code attached to the reservation

36

Individual Departure Persons

Number of adults and children divided by number of room occupied (include house use)

37

No Show Rooms

Number of Rooms with a Reservation Status of No Show

38

No Show Persons

Number of Adults and Children with a Reservation Status of No Show

39

Cancelled Reservations for Today

Number of Reservations that were cancelled with an arrival date equal to today

40

Reservations Made Today

Number of Reservations that were created today for any date Pseudo
Room reservations are not included

41

Reservation Cancellations made Today

Number of Reservations that were cancelled with an arrival date equal to today

42

Clean Rooms

Number of Rooms that have a Housekeeping Status of "Clean"

43

Dirty Rooms

Number of Rooms that have a Housekeeping Status of "Dirty"

44

ADR

Room Revenue, divided by Rooms Occupied

45

ADR minus Comp

Room Revenue, divided by Rooms Occupied minus Comp rooms

46

ADR minus Comp and House

Room Revenue, divided by Rooms Occupied minus Comp and House rooms

47

ADR minus House

Room Revenue, divided by Rooms Occupied minus House rooms

48

Average Person Rate

Room Revenue, divided by number of Adults and Children

49

Average Revenue per Block Rooms

Block Revenue, divided by Number of rooms that have a block code attached to the reservation with a reservation status of "Checked In"

50

Average Room Revenue per Block Rooms

Block Room Revenue, divided by Number of rooms that have a block code attached to the reservation with a reservation status of "Checked In"

51

Room Revenue

Total amount of all postings today where the Transaction Code is marked as
"Revenue" and the Transaction Type is "Lodging"

52

Food And Beverage Revenue

Total amount of all postings today where the Transaction Code is marked as
"Revenue" and the Transaction Type is "Food and Beverage"

53

Other Revenue

Total amount of all postings today where the Transaction Code is marked as
"Revenue" and the Transaction Code Type is not "Lodging", "Food and
Beverage", "Tax", or "Non Hotel Supplies"

54

Total Revenue

Total amount of Room Revenue, Food and Beverage Revenue and Other
Revenue

55

Block Revenue

Total amount of postings today where the Transaction Code is marked as
"Revenue" for reservations that have a Block Code attached

56

Block Room Revenue

Total amount of postings today where the Transaction Code is marked as
"Revenue" and a Transaction Code Type is "Lodging" for reservations that
have a Block Code attached

57

Individual Revenue

Total amount of postings today where the Transaction Code is marked as
"Revenue" for reservations that do not have a Block Code attached

58

Individual Room Revenue

Total amount of postings today where the Transaction Code is marked as
"Revenue" and a Transaction Code Type is "Lodging" for reservations that do
not have a Block Code attached

59

Total Revenue per Person

Total amount of Room Revenue, Food and Beverage Revenue and Other
Revenue, divided by Total Adults and Children In-House

60

Payment

Total amount of postings today that have a Transaction Code linked to a Group of "Payment". This amount includes passerby direct bill payments.

61

Arrival Rooms for Tomorrow

Number of Rooms with an Arrival Date equal to tomorrow Only one
reservation per room will be considered for this total

62

Arrival Persons for Tomorrow

Number of Adults and Children with an Arrival Date equal to tomorrow

63

Departure Rooms for Tomorrow

Number of Rooms with a Departure Date equal to tomorrow Only one reservation per room will be considered for this total

64

Departure Persons for Tomorrow

Number of Adults and Children with a Departure Date equal to tomorrow


Trang này có hữu ích ?