VIP List (Danh sách khách VIP đang lưu trú)

Hỗ trợ khách hàng

26/02/2021 - 1 phút để đọc

786 lượt xem

Tên báo cáo (Report Name)

Danh sách khách VIP đang lưu trú (VIP List)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office – Reports – VIP List

Nội dung báo cáo (Report Summary)

Thống kê danh sách các khách VIP đã từng lưu trú hoặc đang lưu trú tại khách sạn. Có ngày ở trong khoảng thời gian lọc

Điều kiện lọc (Report Filter)

  • Từ ngày/From Date: Lọc các khách VIP có ngày ở nằm trong khoảng từ ngày/đến ngày

  • Đến ngày/To Date: Lọc các khách VIP có ngày ở nằm trong khoảng từ ngày/đến ngày

  • Kiểu file/Export Type: Lựa chọn định dạng file muốn kết xuất báo cáo

Mẫu báo cáo (Report Form)

Cột thông tin (Column Description)

  • Mã xác nhận/Confirmation No.: Mã xác nhận đặt phòng

  • Số phòng/Room No.

  • Tình trạng đặt phòng/Resv. Status

  • Tên khách/Name: Tên khách trên đặt phòng

  • Mã VIP/VIP: Mã VIP của khách

  • Ngày đến/Arrival: Ngày đến của khách

  • Ngày đi/Departure: Ngày đi của khách

Lưu ý (Remarks)

N/A


Trang này có hữu ích ?