Departure List (Danh sách khách đi)

Hỗ trợ khách hàng

26/02/2021 - 2 phút để đọc

957 lượt xem

Tên báo cáo (Report Name)

Danh sách khách đi (Departure List)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office – Reports – Departure List

Nội dung báo cáo (Report Summary)

Thống kê danh sách các phòng đã trả phòng, chuẩn bị trả phòng và có ngày trả phòng trong dự kiến nằm trong khoảng thời gian thống kê

Điều kiện lọc (Report Filter)

 • Từ ngày/From Date: Ngày trả phòng của khách nằm trong khoảng từ ngày

 • Đến ngày/To Date: Ngày trả phòng của khách nằm trong khoảng đến ngày

 • Nhóm theo mã hành trình/ITI. No: Thực hiện xuất dữ liệu theo mã hành trình

 • Nhóm theo ngày trả phòng/Departure Date: Thực hiện xuất dữ liệu theo ngày trả phòng

 • Nhóm theo mã đoàn/Group Code: Thực hiện xuất dữ liệu theo mã đoàn của đặt phòng

 • Kiểu file/Export Type: Lựa chọn định dạng file muốn kết xuất báo cáo

Mẫu báo cáo (Report Form)

Cột thông tin (Column Description)

 • Mã xác nhận/Confirmation No: Mã xác nhận đặt phòng

 • Số phòng/Room No.: Số phòng của đặt phòng

 • Loại phòng/Room Type: Mã loại phòng của đặt phòng

 • Tên khách/Name: Tên khách trên đặt phòng

 • Công ty/Company: Tên công ty trên đặt phòng

 • Đại lý du lịch/Travel Agent: Tên đại lý du lịch trên đặt phòng

 • VIP: Mã VIP của khách

 • Quốc tịch/Nationality: Quốc tịch của khách

 • Ngày đến/Arr. Date: Ngày đến của đặt phòng

 • Ngày đi/Dep. Date: Ngày đi của đặt phòng

 • Giờ trả phòng/Dep. Time: Giờ trả phòng thực tế của khách

 • Số lượng người lớn/Adl. (Adults)

 • Số lượng trẻ em/Chl. (Children)

 • Số lượng em bé/Infant

 • Tình trạng đặt phòng/Resv. Status

 • Mã giá phòng/Rate Code

 • Mã đoàn/Group Code

 • Hình thức thanh toán/Payment Method

Lưu ý (Remarks)

N/A


Trang này có hữu ích ?