Cancellation Code (Lý do hủy đặt phòng)

Hỗ trợ khách hàng

11/09/2020 - 1 phút để đọc

725 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Danh mục lý do hủy đặt phòng (Cancellation Code)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office – Configuration

Tổng quan (Summary)

Danh mục các mã lý do hủy đặt phòng

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Danh sách các mã lý do hủy đặt phòng

  • Mã hủy/Cxl Code

  • Mô tả/Description

Thêm mới một mã hủy đặt phòng

Nhấn “Add Code“ để thực hiện thêm mới một mã lý do hủy

Lưu ý (Remarks)

N/A


Trang này có hữu ích ?