Người sử dụng (User)

Hỗ trợ khách hàng

17/09/2020 - 3 phút để đọc

682 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Người dùng ( User )

Đường dẫn (Open Link)

Log in >> Admin Setting >> User Configurations >> User >> Add User

Tổng quan (Summary)

Thực hiện tạo Người dùng và cấp quyền cho User sử dụng phần mềm

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

  • Công cụ search: Hỗ trợ người dùng tìm kiếm nhanh bằng cách search email user

  • Email: Hiển thị danh sách mail của user sau khi được tạo

  • Nút chức năng/Action:

o Icon email: Gửi mail thông báo Thông tin đăng nhập phần mềm

o Icon xóa: xóa user ra khỏi hệ thống, khi xóa hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo.

o Thêm người dùng/Add User: Thêm mới người dùng

o Xuất/Export: Xuất file excel cung cấp các trường thông tin của User.

o Xuất PDF/ Export PDF: Xuất file PDF cung cấp các trường thông tin của User.

Chi Tiết Thêm Người Dùng (Add User)

  • Click vào Thêm người dùng/Add User, hệ thống hiển thị màn hình

B1. Chọn Nhóm người dùng/User Group cho User: trường thông tin này thường sẽ được tạo trước khi tạo User, tham khảo ý nghĩa và cách tạo “Tại đây

B2. Chọn Chuỗi/Chain khách sạn: tham khảo ý nghĩa và cách tạo “Tại đây

B3. Chọn các khách sạn cho phép User truy cập

B4. Có 2 cách để Thêm email của người dùng

A. Nhập trực tiếp lên hệ thống

B & C . Tải file excel Template (B), nhập thông tin email, và password vào file >> Nhập/Import (C) file excel đã update lên hệ thống.

o D. Click Bật, hệ thống sẽ gửi email thông báo đến User về Thông tin đăng nhập (Email, password).

o E. Xóa email ra khỏi danh sách

B5. Gửi đi/Submit hoặc Hủy/Cancel

Xem chi tiết quyền của User

Sau khi thực hiện Add User và chọn Nhóm User/ User Group, hệ thống sẽ hiển thị danh sách các account:

Click vào Email User >> phần mềm hiển thị màn hình như sau:

(1) Thực hiện Add thêm Property cho User

(2) Mặc định các chức năng sẽ được bật tương ứng khi tạo Nhóm Phân Quyền/Group. Người dùng vẫn có thể điều chỉnh Bật/Tắt các tính năng mà User được phép sử dụng.

o Bật: User sẽ xem và thao tác được

o Tắt: User sẽ không xem và thao tác được

o Ở mục Quyền/Role, sẽ được phân loại 2 Quyền Nhân viên/Staff và Quản lý/ Manager

(3) Để Thực hiện add thêm User Group cho User >> click vào “Add User”, thao tác tương tự như các B1, B2, B3.

Lưu ý

  1. Đối với các Application: Housekeeping, Laundry, Task management. Khi đổi qua manager thì User sẽ truy cập menu dành cho quản lý trên App

  2. Mật khẩu đặt cho User phải có độ dài >= 8 ký tự, bao gồm có chữ Hoa, ký tự đặt biệt và số, thì phần mềm mới chấp nhận.


Trang này có hữu ích ?