Danh sách kiểm tra nhiệm vụ (Task check list)

Hỗ trợ khách hàng

17/09/2020 - 1 phút để đọc

677 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Màn hình quản lý danh sách cấu hình cho từng công việc cụ thể

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Application - Task Management – Configuration - Task check list

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

 • Code/Mã công việc

 • Name/Tên chi tiết công việc

 • Type/Phân loại bộ phận

 • Action/Hoạt động: gồm có chỉnh sửa và xóa các thông tin chi tiết của công việc

 • [Filter] – Điều kiện tìm kiếm

Cho phép tìm theo các điều kiện:

o Tìm kiếm theo mã của từng công việc

o Tìm kiếm theo tên chi tiết công việc

o Tìm kiếm theo bộ phận quản lý công việc đó.

 • [Results] – Kết quả tìm kiếm

 • [Add] – để cấu hình cho từng công việc.

Nhập đầy đủ thông tin công việc. Chọn bộ phận để biết công việc tương ứng với bộ phận nào.

 • Code/Mã công việc

 • Name/Tên chi tiết công việc

 • Type/Phân loại bộ phận quản lý công việc đó.

 • Description/Mô tả công việc

 • Chọn “ Save” để lưu lại thông tin công việc.

Lưu ý (Remarks)

N/A


Trang này có hữu ích ?