Minibar

Hỗ trợ khách hàng

16/09/2020 - 2 phút để đọc

946 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Danh mục Minibar (Minibar)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Property Management – Minibar Settings - Minibar

Tổng quan (Summary)

Danh mục Minibar của khách sạn/resort

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Danh sách Minibar đã khai báo

 • #: Số thứ tự

 • Tên/Name: Tên loại hình Minibar

 • Mã giao dịch/Transaction Code: Mã giao dịch quy định của loại hình Minibar

 • Mã vạch/UPC: Mã vạch của loại hình Minibar

 • Tình trạng/Status: Tình trạng của phòng, bao gồm Hoạt động (Active) và Ngưng hoạt động (Inactive).

 • Nút chức năng/Action:

  • Sửa/Edit: Nhấn để thực hiện sửa lại thông tin

  • Xóa/Delete: Nhấn để thực hiện xóa

Thêm mới một Minibar

 • Mã giao dịch/Transaction code: Mã giao dịch của Minibar

 • Tình trạng/Status: Tình trạng của phòng, bao gồm Hoạt động (Active) và Ngưng hoạt động (Inactive). Kích chuột để chuyển giữa 2 tình trạng.

 • Tên/Name: Tên Minibar

 • Mã vạch/UPC: Mã vạch của Minibar

 • Mô tả/Description: Mô tả của Minibar

Chỉnh sửa một Minibar

[Information] – Thông tin

 • Tên/Name: Tên Minibar

 • Ghi nhận chi phí/Post Charge: Ghi nhận khoản Minibar này vào tài khoản nào.

 • Tình trạng/Status: Tình trạng của phòng, bao gồm Hoạt động (Active) và Ngưng hoạt động (Inactive). Kích chuột để chuyển giữa 2 tình trạng.

[Booking Info] – Thông tin khác

 • Mô tả/Description: Mô tả về Minibar

 • Mã vạch/UPC: Mã vạch của Minibar

Lưu ý (Remarks)

Khi xóa một Minibar khỏi danh mục hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo tới người dùng


Trang này có hữu ích ?