Danh sách phòng đang trống (Vacant Rooms)

Hỗ trợ khách hàng

13/04/2020 - 2 phút để đọc

764 lượt xem

Tên báo cáo (Report Name)

Danh sách phòng đang trống (Vacant Rooms)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office – Reports – Vacant Rooms

Nội dung báo cáo (Report Summary)

Báo cáo tổng hợp danh sách các phòng đang trống trong khách sạn

Điều kiện lọc (Report Filter)

 • Từ ngày/From Date: Lọc theo khoảng ngày từ/đến

 • Đến ngày/To Date: Lọc theo khoảng ngày từ/đến

 • Loại phòng/Room Type: Lọc theo loại phòng

 • Lọc theo FO Status:

  • Phòng đang có khách/Occupied: Lựa chọn cho phép lọc ra những tình trạng phòng là Occupied (đang có khách ở) theo ghi nhận của bộ phận Lễ tân.

  • Phòng trống/Vacant: Lựa chọn cho phép lọc ra những tình trạng phòng là Vacant (phòng đang trống) theo ghi nhận của bộ phận Lễ tân.

 • Number of Days Vacant: Chỉ được nhập khi trường Vacant được chọn, đồng thời không chọn Occupied. Lọc ra những phòng có trạng thái Vacant trong tương lại với ngày tương lai = Ngày hiện tại + số ngày nhập trong trường thông tin này

 • Nhóm theo loại phòng/Group by Room Type: Tích chọn để nhóm dữ liệu theo loại phòng

 • Thứ tự sắp xếp/Sort By: Chọn cột thông tin muốn order

 • Lọc theo chiều/Sort Direction: Lựa chọn sắp xếp tăng dần (ASC - Ascending) hay giảm dần (DESC - Descending)

 • Kiểu file/Export Type: Lựa chọn định dạng file muốn kết xuất báo cáo

Mẫu báo cáo (Report Form)

Cột thông tin (Column Description)

 • Số phòng/Room No.: Số phòng của đặt phòng

 • Loại phòng/Room Type: Mã loại phòng của đặt phòng

 • FO Status: Tình trạng phòng theo ghi nhận của bộ phận Lễ tân

 • Status (Room Status): Tình trạng phòng hiện tại

 • Name: Tên khách trên đặt phòng. Lấy từ hồ sơ khách

 • Ngày đến của khách/Arr. Date (Arrival Date)

 • Ngày đi của khách/Dep. Date (Departure Date)

 • Resv. Status (Reservation Status): Trạng thái đặt phòng của phòng khách.

 • Số khách người lớn/Adlts. (Adults): Số lượng khách người lớn trên đặt phòng của khách

 • Số khách trẻ em/Chld. (Children): Số lượng khách trẻ em trên đặt phòng của khách

Lưu ý (Remarks)

N/A


Trang này có hữu ích ?