Grant Card (Cấp thẻ khóa phòng)

Hỗ trợ khách hàng

16/09/2020 - 1 phút để đọc

226 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Cấp thẻ khóa phòng (Grant Card)

Đường dẫn (Open Link)

Log in - Front Office - Key Card - Grant Card

Tổng quan (Summary)

Cấp thẻ khóa phòng cho khách

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

[Grant card] - Cấp thẻ cho một đặt phòng cụ thể

Truy xuất vào màn hình chi tiết đặt phòng Confimation Detail và nhấn biểu tượng “Key Card

  1. Các thông tin chung của đặt phòng

  2. Chọn khách muốn cấp thẻ/Select guests

  3. Máy cấp thẻ/Encoder: Chọn máy cấp thẻ

Đặt thẻ lên máy và nhấn “Start to grant” để thực hiện cắt thẻ

[Grant Card] - Cấp thẻ cho một hoặc nhiều phòng

  • Ngày đến/Arrival: Tìm kiếm theo ngày đến của đặt phòng

  • Đặt phòng: Hiển thị danh sách các đặt phòng có ngày đến theo điều kiện lọc

  • Máy cấp thẻ/Encorer: Chọn máy cấp thẻ

  • Số phòng/Room: Số phòng của đặt phòng

  • Giờ Check-in dự kiến/Valid Time

  • Tên khách/Guest: Danh sách các khách của đặt phòng

Đặt thẻ trên máy và nhấn “Start to grant” để thực hiện cắt thẻ

Lưu ý (Remarks)

N/A


Trang này có hữu ích ?