View Card Detail (Xem thông tin thẻ khóa phòng)

Hỗ trợ khách hàng

11/09/2020 - 1 phút để đọc

175 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Xem thông tin thẻ khóa phòng (View Card Detail)

Đường dẫn (Open Link)

Log in - Front Office - Key Card - View Card Detail

Tổng quan (Summary)

Xem thông tin của thẻ hiện hành

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

1. Đặt thẻ phòng của khách lên máy đọc thẻ

2. Chọn máy đọc thẻ liên kết với ứng dụng

3. Nhấn nút “View card information“. Hệ thống hiển thị thông tin thẻ hiện hành

  • Số phòng/Room No

  • Tên khách/Guest Name

  • Thời gian hiệu lực của thẻ/Valid From Arrival Time Date đến Departure Time Date

Lưu ý (Remarks)

N/A


Trang này có hữu ích ?