Open Balance All (Báo cáo số dư)

Hỗ trợ khách hàng

16/09/2020 - 2 phút để đọc

649 lượt xem

Tên báo cáo (Report Name)

Báo cáo số dư (Open Balance All)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office – Reports – Open Balance All

Nội dung báo cáo (Report Summary)

Báo cáo thống kê số dư folio hiện tại của các khách dự kiến đến và đang lưu trú trong hệ thống. Hệ thống hiển thị chi tiết mỗi dòng là một folio của khách nên cùng một số phòng sẽ có thể xuất hiện nhiều dòng trên báo cáo

Điều kiện lọc (Report Filter)

 • Khách lẻ/Individuals: Lựa chọn cho phép lọc các đặt phòng của khách lẻ

 • Khách đoàn/Group Booking: Lựa chọn cho phép lọc các đặt phòng của khách đoàn

 • Tất cả/All: Lọc tất cả các đặt phòng

 • Thứ tự sắp xếp/Sort By: Chọn cột thông tin muốn order

 • Kiểu file/Export Type: Lựa chọn định dạng file muốn kết xuất báo cáo

Mẫu báo cáo (Report Form)

Cột thông tin (Column Description)

 • Số phòng/Room No.

 • Tên khách/Name

 • Mã đoàn/Block Code

 • Ngày đến/Arr. Date: Ngày đến của đặt phòng

 • Ngày đi/Dep. Date: Ngày đi của đặt phòng

 • Số lượng khách/Prs. (Person)

 • Doanh thu phát sinh/Debit: Số tiền giao dịch doanh thu đã phát sinh của folio đến thời điểm hiện tại

 • Tiền đã thanh toán/Credit: Số tiền giao dịch thanh toán đã phát sinh của folio đến thời điểm hiện tại

 • Số dư/Balance: Số dư folio tại thời điểm xem báo cáo

 • Giá phòng/Rate Amount: Đơn giá tiền phòng của đặt phòng

Lưu ý (Remarks)

N/A


Trang này có hữu ích ?