Payment Method (Hình thức thanh toán)

Hỗ trợ khách hàng

11/09/2020 - 1 phút để đọc

707 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Danh mục hình thức thanh toán (Payment Method)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office – Configuration

Tổng quan (Summary)

Danh mục các hình thức thanh toán

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Danh sách các mã hình thức thanh toán

  • Loại/Type

  • Mã/Code

  • Mô tả/Description

Thêm mới một mã hình thức thanh toán

Nhấn “Add Payment Method“ để thực hiện thêm mới một mã hình thức thanh toán

  • Mã/Code: Mã hình thức thanh toán

  • Loại/Type: Loại hình thức thanh toán. Chọn từ danh sách các loại hình thức

  • Mô tả/Description

Lưu ý (Remarks)

N/A


Trang này có hữu ích ?