Deposit Ledger (Báo cáo chi tiết các khoản đặt cọc)

Hỗ trợ khách hàng

11/09/2020 - 2 phút để đọc

882 lượt xem

Tên báo cáo (Report Name)

Báo cáo chi tiết các khoản đặt cọc (Deposit Ledger)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office – Reports – Deposit Ledger

Nội dung báo cáo (Report Summary)

Thống kê chi tiết số tiền khách đã đặt cọc trước khi check in

Điều kiện lọc (Report Filter)

 • Ngày đến/Arrival Date: Lọc các giao dịch đặt cọc theo ngày đến của đặt phòng trong khoảng từ ngày/đến ngày

 • Ngày ghi nhận/Posting Date: Lọc các giao dịch đặt cọc theo ngày thu tiền đặt cọc trong khoảng từ ngày/đến ngày

 • Mã thu ngân/Cashier Code: Lọc theo mã thu ngân thực hiện thu đặt cọc, người dùng có thể chọn đồng thời nhiều mã thu ngân muốn lọc

 • Tình trạng đặt phòng/Resv. Status: Lọc theo tình trạng của đặt phòng, bao gồm “Reserved” và “Pre Check-in

 • Thứ tự sắp xếp/Sort By: Chọn cột thông tin muốn order

 • Kiểu file/Export Type: Lựa chọn định dạng file muốn kết xuất báo cáo

Mẫu báo cáo (Report Form)

Cột thông tin (Column Description)

 • Tên khách/Name: Tên khách trên đặt phòng

 • Mã xác nhận/Confirmation No: Mã xác nhận đặt phòng

 • Ngày đến/Arrival: Ngày đến của đặt phòng

 • Ngày đi/Departure: Ngày đi của đặt phòng

 • Số phòng/Room No.: Số phòng của đặt phòng

 • Tình trạng đặt phòng/Status

 • Ngày đặt cọc/Last Paid On: Ngày thanh toán tiền đặt cọc gần nhất

 • Tổng đặt cọc/Desposit Balance: Tổng tiền đã đặt cọc

Lưu ý (Remarks)

N/A


Trang này có hữu ích ?