Mặt hàng trong Minibar (Minibar Items)

Hỗ trợ khách hàng

16/09/2020 - 1 phút để đọc

892 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Danh mục Mặt hàng Minibar (Minibar Items)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Property Management – Minibar Settings - Minibar Items

Tổng quan (Summary)

Danh mục các Mặt hàng trong Minibar của từng phòng trong khách sạn/resort

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Danh sách các Mặt hàng Minibar đã khai báo

 • #: Số thứ tự

 • Mã/Code: Mã của mặt hàng

 • Tên/Name: Tên của mặt hàng Minibar

 • Minibar: Thuộc loại hình Minibar nào

 • Mã vạch/UPC: Mã vạch của từng mặt hàng

 • Mã giao dịch/Transaction Code: dựa theo mã giao dịch quy định của loại hình Minibar

 • Tên từng đơn vị/Unit Name

 • Giá/Price

 • Tình trạng/Status: Tình trạng của phòng, bao gồm Hoạt động (Active) và Ngưng hoạt động (Inactive).

 • Nút chức năng/Action:

  • Sửa/Edit: Nhấn để thực hiện sửa lại thông tin

  • Xóa/Delete: Nhấn để thực hiện xóa

Thêm mới một Mặt hàng trong Minibar

 • Mã/Code: Mã của mặt hàng

 • Tình trạng/Status: Tình trạng của phòng, bao gồm Hoạt động (Active) và Ngưng hoạt động (Inactive). Kích chuột để chuyển giữa 2 tình trạng.

 • Tên/Name: Tên của mặt hàng

 • Minibar: Thuộc loại hình Minibar nào

 • Tên từng đơn vị/Unit Name

 • Giá/Price

 • Mô tả/Description: Mô tả mặt hàng

Lưu ý (Remarks)

Khi xóa một Mặt hàng Minibar khỏi danh mục hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo tới người dùng


Trang này có hữu ích ?