Quản lý bộ phận (Department Management)

Hỗ trợ khách hàng

17/09/2020 - 3 phút để đọc

763 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Danh sách cấu hình của các bộ phận cần quản lý nhiệm vụ trên màn hình Task Management.

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Application -Task Management – Configuration - Department Management

Tổng quan (Summary)

Danh sách các cấu hình của các bộ phận quản lý

Màn hình (Screen)

  • Điều kiện tìm kiếm: Tìm kiếm theo bộ phận khác nhau để hiển thị và quản lý nhiệm vụ của bộ phận đó

  • Code/ Mã của mỗi bộ phận

  • Name/Tên bộ phận

  • Status/Trạng thái

o Cập nhập thông tin bộ phận:

Nhấn biểu tượng cây viết trên màn hình:

→ Màn hình sẽ hiển thị :

  • Trong đó:

o Application/Ứng dụng : Chọn bộ phận cần thiết lập

o Task form/Dạng nhiệm vụ : Chọn nhiệm vụ của bộ phận

o Code/ Mã nhiệm vụ

o Name/Tên nhiệm vụ của bộ phận .

o Test Color/Màu chữ: Chọn màu chữ đại diện cho mã của 1 bộ phận và mã nhiệm vụ của bộ phận đó.

o Background Color/Nền màu: Chọn nền màu đại diện cho mã của 1 bộ phận và mã nhiệm vụ của bộ phận đó.

o Status/trạng thái: Chọn cần hay không cần hiển thị ngoài màn hình có thể chọn on/off .

o Description/Mô tả cụ thể

o Chọn “Save” để lưu lại.

  • Chọn xóa 1 bộ phận đã được thiết lập, ta chọn vào biểu tưởng :

  • [Add] – thêm mới một bộ phận quản lý

Lưu ý : Để có thể thêm mới 1 bộ phận này ta cần phải thiết lập bên “Task Form” của application Task Management bên trang Portal Admin HMS sau đó mới có thể config bên Task Management bằng cách sau:

Bước 1 : Đăng nhập vào Portal với account được cấp VPN bởi admin. Vào trang này :

http://portal-hms-admin.internal-svc.stg.cloudhms.io/

Chọn Configuration

Chọn “ Application” sau đó chọn button edit phía sau của Task Management.

Sau đó chọn tab “ Task Form”. Chọn “Create” để tạo mới.

Nhập đầy đủ thông tin và chọn “Submit”

Đối với department không cần thiết nữa chọn on/off ngoài màn hình để ẩn đi khi config department bên Task Management.

Sau khi thiết lập department trong Task Form của Task Management trong Portal HMS Admin, tạo config department bên Task Management

Bước 2:

Chọn “Add” để tạo Department.

Sau khi chọn “Save” màn hình hiển thị để chọn user đối với từng department, lưu ý những user ở đây đều thuộc bộ phận Task Management và được bật phân quyền nhìn thấy application Task Management.

Chọn danh sách ngườu dùng tương ứng với từng bộ phận,sau khi hoàn tất. Đối với những bộ phận cần hay không cần hiển thị ngoài màn hình có thể chọn on/off cấu hình.

Lưu ý (Remarks)

Muốn đăng nhập vào trang http://portal-hms-admin.internal-svc.stg.cloudhms.io/-> vui lòng liên hệ HMS.


Trang này có hữu ích ?