Bảng thông tin quản lý công việc (Task Management Dashboard)

Hỗ trợ khách hàng

17/09/2020 - 3 phút để đọc

963 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Bảng thông tin nhanh (Dashboard)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Application - Task Management – Dashboard

Tổng quan (Summary)

Màn hình quản lý chi tiết nhiệm vụ của các bộ phận khác nhau của khách sạn/resort

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Quy trình quản lý nhiệm vụ của các bộ phận khác nhau

  • [Filter] – Điều kiện tìm kiếm

Cho phép tìm kiếm theo các điều kiện:

o Task Department: Tìm kiếm theo bộ phận khác nhau để hiển thị và quản lý nhiệm vụ của bộ phận đó ( theo hình mũi tên đỏ)

o Created Date: Tìm kiếm theo khoảng thời gian đã tạo ra nhiệm vụ đó.

o Duadate: Tìm kiếm theo khoảng thời gian yêu cầu dự kiến hoàn thành của nhiệm vụ

  • [Results] – Kết quả tìm kiếm

o New: Trạng thái mới của nhiệm vụ mà quản lý bộ phận đó chưa assign cho nhân viên bộ phận mình thực hiện.

o In Progress: Trạng thái mà nhân viên đang thực hiện nhiệm vụ đó quản lý bộ phân đã phân công .

o Done: Trạng thái hoàn thành nhiệm vụ được giao của nhân viện mà quản lý đã phân công.

o Complete: Trạng thái hoàn tất khi FO có thể post charge vào folio của khách, để khách thanh toán trước khi check -out

o Cancel: Trạng thái hủy nhiệm vụ được phân công.

o Tạo lúc/Created at: Ngày giờ tạo nhiệm vụ.

o Tên khách/Guest: Tên khách

o Nội dung nhiệm vụ

o Số lượng nhiệm vụ ở mỗi trạng thái (theo hình mũi tên xanh)

o Tình trạng của nhiệm vụ

o Mã bộ phận/code department-mã nhiệm vụ /code task ( theo hình mũi tên hồng)

  • [Create] – tạo mới một nhiệm vụ

Chọn “ Create task” trên góc phải màn hình để tạo nhiệm vụ ( theo hình mũi tên vàng)

Chọn một bộ phận phụ trách nhiệm vụ đó .

Ví dụ chọn bộ phận Maintenance.

  1. Tình trạng/Status: Tình trạng của yêu cầu nhiệm vụ khi thêm mới mặc định là New. Bao gồm các tình trạng

  2. Người phụ trách/Assignee: Chọn người phụ trách yêu cầu từ danh sách nhân viên thực hiện nhiệm vụ của bộ phận đó.

  3. Ưu tiên/Priority: Bao gồm 3 mức độ như sau

  • Hight/Cao

  • Medium/Trung bình

  • Low/Thấp

4. Duedate/Thời gian dự kiến hoàn thành nhiệm vụ đó.

5. Confirmation Number/Mã xác nhận của đặt phòng

6. Itinerary Number/ Mã hành trình

7. Area/ Chọn số phòng cần thực hiện nhiệm vụ

8. Guest Name/Tên khách yêu cầu

9. Special Request/yêu cầu đặc biệt của khách

10. Comment/Chú thích

11.Note/lưu ý

12. Upload hình ảnh

→ Nhập đầy đủ thông tin nhiệm vụ cần tạo cho bộ phận sau đó chọn “ Save” để lưu lại thông tin công việc.

→ Nhiệm vụ sau khi đã giao cho nhân viên bộ phận đó,nó sẽ hiển thị khi đăng nhập vào Staff App để nhân viên nhận nhiệm vụ của mình.

  • [Task Export] - trích xuất báo công việc phân công

Chọn “Task Export” trên góc phải màn hình để trích xuất báo cáo quản lý công việc

o Department/Bộ phận: Chọn bộ phận cần trích xuất

o Status/ Trạng thái

o From date- To Date/ Khoảng thời gian trích xuất.

o Nhấn “Export” trích xuất file báo cáo

Lưu ý (Remarks)

N/A


Trang này có hữu ích ?