Danh xưng khách hàng (Title)

Hỗ trợ khách hàng

16/09/2020 - 1 phút để đọc

561 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Danh mục các mã tiêu đề danh xưng của khách hàng

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Application - PMS Configuration – Profile - Vip

Tổng quan (Summary)

Danh mục các mã tiêu đề danh xưng của khách hàng

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Danh sách các mã tiêu đề đã khai báo

 • Base on Org: Dựa vào môi trường Vinpearl

 • Base on Property: Dựa vào khách sạn mà user lựa chọn

 • Code: Mã tiêu đề danh xưng của khách hàng

 • Name: tên danh xưng của khách hàng

 • Nút chức năng/Action:

  • Sửa/Edit: Nhấn để thực hiện sửa lại thông tin của một mã danh xưng khách hàng

  • Xóa/Delete: Nhấn để thực hiện xóa một mã danh xưng khách hàng

  • Thêm mới một mã danh xưng khách hàng - Add Create Title

   Người dùng có thể nhập thêm mới các mã danh xưng của khách hàng

   Nhấn “Add” để thêm mới thông tin mã danh xưng

o Code: Danh xưng khách hàng

o Name: Tên danh xưng khách hàng

Nhấn “submit” tạo được 1 mã danh xưng khách hàng mới.


Trang này có hữu ích ?