Hủy đặt phòng (Cancel Reservation)

Hỗ trợ khách hàng

25/02/2021 - 2 phút để đọc

1018 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Hủy đặt phòng (Cancel Reservation)

Đường dẫn (Open Link)

1. Log in – Front Office – Reservation – Tại Tab Unassigned & Arrival – Chọn đặt phòng – Nhấn “Cancel Reservation

2. Tại màn hình Confirmation Detail – Nhấn “Cancel Reservation

Tổng quan (Summary)

Chức năng cho phép hủy đặt phòng

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Nhập các thông tin hủy đặt phòng

 • Phí hủy/Cancellation fee: Phí hủy phòng khách phải thanh toán. Thông tin tham khảo & mặc định lấy tổng tiền phòng của đặt phòng.

 • Lý do hủy/Reason.: Lý do hủy đặt phòng

 • Mô tả/Write a reference: Nhập các thông tin ghi chú về việc hủy đặt phòng này

Nhấn “Accept“ để xác nhận hủy đặt phòng. Tình trạng của đặt phòng bị hủy sẽ chuyển sang “Canceled“. Các đặt phòng

[Tab Canceled] – Danh sách các đặt phòng đã hủy

 • Mã hành trình/IT No.: mã hành trình. Mã được liên kết với màn hình chi tiết của mã hành trình.

 • Mã xác nhận/Conf. No.: mã xác nhận. Mã được liên kết với màn hình chi tiết của mã xác nhận.

 • Mã huỷ phòng/CXL No.: Mã huỷ đặt phòng.

 • Họ tên/Guest Name: tên của khách lưu trú. Tên khách liên kết với màn hình Thông tin khách.

 • Số khách/ Persons: số khách lưu lưu trú của từng đặt phòng.

 • Đại lý/T.Agent: Tên đại lý du lịch.

 • Huỷ lúc/Canceled at: Ngày giờ huỷ đặt phòng.

 • Lý do/Reason: Lý do huỷ đặt phòng.

 • Tham khảo/Reference: tham khảo.

 • Mã đoàn/ Block Code: Tên mã đoàn khi đặt phòng theo đoàn.

Lưu ý (Remarks)

 1. Chỉ áp dụng với các đặt phòng có Balance trong guest folio = 0

 2. Chỉ áp dụng với các đặt phòng có tình trạng Reserved


Trang này có hữu ích ?