Chỉnh sửa chi tiết giao dịch (Edit Transaction Detail)

Hỗ trợ khách hàng

24/02/2021 - 1 phút để đọc

1374 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Chỉnh sửa chi tiết giao dịch (Edit Transaction Detail)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office – Reservation – Chọn đặt phòng – Nhấn “Go to Billing” – Tại giao dịch chi tiết nhấn ““ - Chọn “Edit transaction detail

Tổng quan (Summary)

Màn hình thông tin chi tiết của một giao dịch

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Thông tin chi tiết của một giao dịch:

  • Mã giao dịch/Transaction Code: Hiển thị mã giao dịch chính, mã thuế và mã phí phục vụ của giao dịch

  • Ngày/Post Time: Ngày giờ ghi nhận giao dịch

  • Số lượng/Qty.: Số lượng của giao dịch

  • Thành tiền/Net Amount: Tổng tiền trước thuế và phí của giao dịch

  • Tổng tiền/Gross Amount: Tổng tiền bao gồm cả thuế và phí của giao dịch

  • Số giao dịch/Transaction No.: Số của giao dịch

  • Tham khảo/Reference: Ghi chú của giao dịch

Lưu ý (Remarks)

N/A


Trang này có hữu ích ?