Thêm đặt phòng con (Create Sub Reservation)

Hỗ trợ khách hàng

16/09/2020 - 4 phút để đọc

178 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Thêm đặt phòng con (Reservations)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office – Group Reservation - Edit - Reservation

Tổng quan (Summary)

Màn hình chức năng cho phép tạo và chỉnh sửa các đặt phòng con của khách đoàn

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Các nút chức năng

Generate Reservations:

Giải thích trường thông tin:

 • Ngày đến - ngày đi/Arrival - Departure: chọn ngày nhận phòng và trả phòng của đặt phòng con

 • Số đêm/No. of Night: số đem lưu trú, tự động cập nhật theo ngày nhận và trả phòng được chọn

 • Người lớn/Adl.: số lượng người lớn

 • Trẻ em/Chld.: số lượng trẻ em

 • Em bé/No. of Infant: số lượng em bé

 • Mã giá/Rate Code: mã giá

 • Loại phòng/Room Type: loại phòng

 • Số lượng/No. of Room: số lượng phòng

 • Thành tiền/ Total price: tổng chi phí tiền phòng của đặt phòng

Nút chức năng:

 • Thêm mã giá/Add room rate: thêm mã giá

 • Huỷ/Cancel: huỷ tạo đặt phòng

 • Xác nhận/Submit: tạo đặt phòng

Add new:

Tab “Thông tin phòng”/“Room Detail”: điền các thông tin của phòng

Giải thích trường thông tin:

 • Ngày đến - ngày đi/Arrival - Departure: chọn ngày nhận phòng và trả phòng của đặt phòng con

 • Số đêm/No. of Night: số đem lưu trú, tự động cập nhật theo ngày nhận và trả phòng được chọn

 • Người lớn/Adl.: số lượng người lớn

 • Trẻ em/Chld.: số lượng trẻ em

 • Em bé/No. of Infant: số lượng em bé

 • Mã giá/Rate Plan: mã giá

 • Loại phòng/Room Type: loại phòng

Tab “Thông tin khách”/”Main guest”: điền thông tin khách lưu trú và khách ở cùng phòng (nếu có)

Giải thích trường thông tin:

 • Tên/First Name: Tên của khách chính. Thông tin bắt buộc nhập

 • Họ/Last Name: Họ của khách chính. Thông tin bắt buộc nhập

 • Email: Địa chỉ email của khách chính

 • Số ĐT/Phone: Số điện thoại của khách chính

 • Danh xưng/ Tittle: Chọn từ danh sách các danh xưng

 • Quốc tịch/Nationality: Chọn từ danh mục quốc tịch

 • Quốc gia/Country: Chọn từ danh mục quốc gia

Tab “Thông tin khác”/”More Info”: bổ sung các thông tin cần thiết khác cho đặt phòng

Giải thích trường thông tin:

 • Mã nguồn/Source: Mã nguồn của đặt phòng. Chọn từ danh mục mã nguồn.

 • Mã thị trường/Market: Mã thị trường của đặt phòng. Chọn từ danh mục mã thị trường.

 • Đại lý/Travel Agent: Cho phép chọn hồ sơ đại lý du lịch từ danh sách các đại lý du lịch.

 • Công ty/Company: Cho phép chọn hồ sơ công ty từ danh sách các công ty.

 • Giờ đến dự kiến/ETA (Estimate Time of Arrival).

 • Giờ đi dự kiến/ETD (Estimate Time of Departure).

 • TA Rec Loc (Travel Agent Record Locator): Mã của đặt phòng trên các đại lý du lịch

 • Ref Number: Mã tham khảo.

 • Origin: Phương thức đặt phòng. Chọn từ danh mục mã phương thức đặt phòng.

 • Mục đích lưu trú/Purpose of stay: Mục đích lưu trú của khách. Chọn từ danh mục mã mục đích lưu trú.

 • Phương thức thanh toán/ Payment method: chọn phương thức thanh toán từ danh mục hình thức thanh toán

 • Số thẻ/ Credit card No.: nhập số thẻ của khách (nếu có)

 • Ngày hết hạn/ Expired date: chọn ngày đáo hạn thẻ.

 • Mã bảo mật/ Approval Code: nhập mã bảo mật.

 • Số tiền/ Approval Amount: nhập số tiền đảm bảo.

 • Yêu cầu đặc biệt/ Special request: chọn yêu cầu đặc biệt của khách lưu trú. Người dùng có thể tích chọn các yêu cầu đặc biệt từ danh mục các yêu cầu đặc biệt

 • Ghi chú/ Comment: Hiển thị các ghi chú về đặt phòng. Người dùng có thể thêm mới hoặc chỉnh sửa và xóa các ghi chú này.

Tab “Gói dịch vụ”/”Package”: bổ sung thông tin các gói dịch vụ cho đặt phòng (nếu có)

Import booking:

 • Cho phép tải lên tập tin các đặt phòng có sẵn

Import rooming list

 • Cho phép tải lên danh sách phòng có sẵn

Export rooming list

 • Cho phép xuất danh sách phòng

Lưu ý (Remarks)

N/A


Trang này có hữu ích ?