Hồ sơ khách trên ứng dụng của nhân viên tiền sảnh (FO Staff App Guest Profile)

Hỗ trợ khách hàng

27/04/2021 - 2 phút để đọc

541 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Liên kết hoặc tạo mới thông tin khách

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Reservation – Tại Tab bất kỳ - Kích vào Conf. No.

Tổng quan (Summary)

Màn hình chức năng xem các hồ sơ khách để liên kết hoặc tạo mới

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

 • Khi profile khách đã được xác nhận, có thể chọn icon pencil để chỉnh sửa profile

 • Scan thông tin 2 mặt giấy tờ tùy thân để điền thông tin

 • Giải thích các trường thông tin:

  • Tên khách/Full Name: Tên đầy đủ của khách.

  • Tình trạng/Status: Tình trạng của khách, bao gồm:

   • Đã xác minh/Verified: Tên khách đã được liên kết tới 1 hồ sơ khách cụ thể trong hệ thống.

   • Chưa xác minh/Unverified: Tên khách chưa liên kết tới 1 hồ sơ khách cụ thể nào trong hệ thống.

  • Birthday/Ngày sinh: Ngày sinh nhật của khách.

  • Số giấy tờ tùy thân/ID Document: Số giấy tờ tùy thân của khách

  • Email: Email của khách

  • Số ĐT/Phone: Số điện thoại của khách

  • Quốc tịch/Nationality: Quốc tịch của khách

  • Quốc gia/Country: Quốc gia của khách

 • Màn hình scan thông tin

 • Kết quả sau khi scan thông tin

 • Chọn nút Link để liên kết profile có sẵn trong hệ thống hoặc chọn New để tạo mới

 • Màn hình tạo mới 1 profile

 • Giải thích các trường thông tin:

  • Tên khách/Full Name: Tên đầy đủ của khách.

  • Tình trạng/Status: Tình trạng của khách, bao gồm:

   • Đã xác minh/Verified: Tên khách đã được liên kết tới 1 hồ sơ khách cụ thể trong hệ thống.

   • Chưa xác minh/Unverified: Tên khách chưa liên kết tới 1 hồ sơ khách cụ thể nào trong hệ thống.

  • Birthday/Ngày sinh: Ngày sinh nhật của khách.

  • Số giấy tờ tùy thân/ID Document: Số giấy tờ tùy thân của khách

  • Email: Email của khách

  • Số ĐT/Phone: Số điện thoại của khách

  • Quốc tịch/Nationality: Quốc tịch của khách

  • Quốc gia/Country: Quốc gia của khách

Lưu ý (Remarks)

Có thể chụp và update nhiều giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân/ căn cước công dân..) cho 1 phòng


Trang này có hữu ích ?