Auto Invoice (Tạo hóa đơn tự động)

Hỗ trợ khách hàng

22/09/2021 - 2 phút để đọc

37 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Auto Invoice (Tạo hóa đơn tự động)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office – E-Invoice - Auto Invoice

Log in –PMS EInvoice - Auto Invoice

Tổng quan (Summary)

Hệ thống thể hiện tất cả booking chưa được xuất hóa đơn theo từng folio và cho phép người dùng chọn 1 hoặc nhiều folio để xuất hóa đơn

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

[Điều kiện mặc định để tạo Auto Invoice]

Danh sách các folio của các booking đã check-out của current bizdate đuợc link với profile Company/ Travel Agent đã bật auto-invoice

  • Bât cờ auto-invoice ở Company/Travel Agent profile(s): Vào phần profile sau đó chọn Edit để thao tác bật tính năng Auto Invoice

  • Các profile sau khi đã được bật tính năng Auto Invoice sẽ hiển thị tại màn hình chi tiết Profile

[Các bước thực hiện Auto Invoice]

Bước 1: Select Booking

  • Chọn 1 hoặc nhiều Company/ Travel Agent đã đuợc bật cờ auto-invoice để tìm kiếm các folio hoặc có thể tìm kiếm folio theo ngày check out

  • Chọn 1 hoặc nhiều folio, hoặc tích vào ô đầu tiên để chọn tất cả folio (của 1 trang) sau đó chọn “Next” để thực hiện xuất hoá đơn

Bước 2: Generate Invoices

  • Bấm “Start Progress” để tiến hành tạo hoá đơn cho toàn bộ folios đã chọn

  • Mỗi folio sẽ xuất thành 1 hoá đơn, thông tin mã số thuế sẽ lấy theo thông tin của Company/ Travel Agent profile đã được link với folio, invoice date là ngày Business Date, tên khách hiển thị trên hóa đơn sẽ mặc định là dấu chấm

  • Sau khi xuất hoá đơn thành công sẽ hiển thị invoice no bên cạnh progress bar

  • Nếu xuất hoá đơn gặp lỗi sẽ hiển thị error message tại folio bị lỗi

Lưu ý (Remarks)

N/A


Trang này có hữu ích ?