Cập nhật thông tin đoàn (Edit Group Details)

Hỗ trợ khách hàng

26/02/2021 - 2 phút để đọc

264 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Cập nhật thông tin cho đoàn (Group Reservation)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office – Group Reservation - Nhấn “Edit

Tổng quan (Summary)

Màn hình chức năng cho phép chỉnh sửa các thông tin của khách đoàn

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

 • Chọn tên Công ty hoặc Đại lý du lịch của đoàn

 • Mã khách đoàn/ Group Code: Nhập mã đoàn

 • Tên đoàn/ Group Name: Nhập tên đoàn

 • Start - End Date/Ngày nhận và trả phòng của đoàn

 • Số đêm/Night: Tổng số đêm phòng của đoàn

 • Ngày cutoff/Cutoff Date: Ngày cutoff của đoàn

 • Tình trạng/Status: Tình trạng đặt phòng của đoàn

 • Mã thị trường/Market: Chọn từ danh mục mã thị trường

 • Mã nguồn/Source: Chọn từ danh mục mã nguồn

 • Hình thức đặt của đoàn/Origin

 • Sale phụ trách/Owner: Chọn từ danh sách các nhân viên sale của khách sạn

 • Số người/phòng/Pax/Room: Số lượng khách của một phòng

 • In giá/Print Rate: Tích nếu muốn hiện thị giá phòng trên phiếu đăng ký khách của các đặt phòng thuộc đoàn

 • Đoàn linh động/Elastic: Tích chọn nếu muốn cho phép sử dụng cùng mã giá nếu có đặt phòng thuộc đoàn nhưng khác ngày đi và đến của đoàn

Nhấn “Save“ để lưu thông tin vừa cập nhật cho đoàn hoặc nhấn “Cancel“ để hủy bỏ

Lưu ý (Remarks)

N/A


Trang này có hữu ích ?