Tạo đoàn (Create Group Reservation)

Hỗ trợ khách hàng

17/09/2020 - 4 phút để đọc

220 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Tạo đoàn (Group Reservation)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office – Group Reservation

Tổng quan (Summary)

Màn hình chức năng cho phép tạo và quản lý các đoàn khách có hợp đồng lưu trú tại khách sạn

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

[Filter] - Điều kiện lọc

 • Reset Filter/Xóa điều kiện lọc

 • Từ ngày - đến ngày/Start - End day: Khoảng thời gian muốn lọc tìm.

 • Tình trạng/Status: Tình trạng của đoàn muốn tìm kiếm, bao gồm:

  • Inquiry: Trạng thái mới gửi báo giá phòng cho khách hàng

  • Tentative: Trạng thái khách hàng đã đồng ý giá nhưng chưa đặt cọc và chưa gởi danh sách khách

  • Definite: Trạng thái khách hàng đã đặt cọc, đã gởi danh sách khách lưu trú

  • Actual: Đoàn khách đã thực tế đến ở tại khách sạn

  • Waitlist: Đoàn khách đang chờ có phòng để đặt

  • Refused: Đoàn khách đã bị mất do các đối thủ cạnh tranh

  • Cancelled: Đoàn khách đã hủy đặt phòng tại khách sạn

 • Owner/Sale phụ trách: Tìm kiếm đoàn theo danh sách sale của cơ sở.

 • Stay Date/Ngày ở: Tìm kiếm theo ngày ở tại khách sạn của đoàn.

 • Mã đoàn/Group Code: Mã đoàn

 • Công ty/Company: Tên công ty của đoàn

 • Đại lý du lịch/Travel Agent: Tên đại lý du lịch

 • Mã nguồn/Source: Chọn từ danh mục mã nguồn

 • Contact/Liên lạc

 • Ratecode/Mã giá

 • Create on/Ngày tạo group

[Results] - Kết quả tìm kiếm

 • Mã đoàn/Group Code

 • Tên đoàn/Group Name

 • Từ ngày/From Date

 • Đến ngày/To Date

 • Công ty/Company

 • Tình trạng/Status: Tình trạng của đoàn, bao gồm:

 • Nút chức năng:

  • Chỉnh sửa/Edit: Chỉnh sửa thông tin chi tiết của đoàn. Chi tiết xem Tab “Details”

Thêm mới một đoàn khách

Nhấn “Add New Group” để thêm mới thông tin đoàn

 • Chọn tên Công ty hoặc Đại lý du lịch của đoàn

 • Mã đoàn/Group Code: Nhập mã đoàn

 • Tên đoàn/Group Name: Nhập tên đoàn

 • Start - End Date/Ngày nhận và trả phòng của đoàn

 • Số đêm/Night: Tổng số đêm phòng của đoàn

 • Ngày cutoff/Cutoff Date: Ngày cutoff cụ thể của đoàn

 • Ngày cutoff/Cutoff Day: Số ngày cutoff trước Arrival của đoàn

 • Tình trạng/Status: Tình trạng đặt phòng của đoàn. Trường hợp đoàn mới khởi tạo, người dùng chỉ được chọn 1 trong 2 tình trạng: Inquiry & Waitlist

 • Mã thị trường/Market: Chọn từ danh mục mã thị trường

 • Mã nguồn/Source: Chọn từ danh mục mã nguồn

 • Hình thức đặt của đoàn/Origin

 • Sale phụ trách/Owner: Chọn từ danh sách các nhân viên sale của khách sạn

 • Số người/phòng/Pax/Room: Số lượng khách của một phòng

 • In giá/Print Rate: Tích nếu muốn hiện thị giá phòng trên phiếu đăng ký khách của các đặt phòng thuộc đoàn

 • Đoàn linh động/Elastic: Tích chọn nếu muốn cho phép sử dụng cùng mã giá nếu có đặt phòng thuộc đoàn nhưng khác ngày đi và đến của đoàn

Nhấn “Save“ để lưu thông tin đoàn hoặc nhấn “Cancel“ để hủy bỏ

Khi lưu thông tin đoàn thành công, thông tin chi tiết của đoàn bao gồm 03 tab thông tin:

Tab Detail - Chi tiết thông tin đoàn (1)

 • Doanh thu phòng/Room Revenue: Doanh thu dự tính và thực tế mà đoàn mang lại cho cơ sở

 • Cấu hình mã giá/Config Rate: Chọn mã giá phòng mong muốn cho đoàn

Tab Room Grid - Chi tiết số lượng phòng đặt của đoàn (2)

Hiển thị số lượng phòng đặt chi tiết theo từng loại phòng và đêm lưu trú:

 • Original: Tổng số lượng phòng đặt của đoàn

 • Current: Tổng số lượng phòng còn sẵn sàng của đoàn

 • Pick up: Số lượng phòng đã được tạo đặt phòng và đổ về hệ thống của Lễ tân

 • Cập nhận thông tin/ Update details: Người dùng chọn loại phòng và số lượng cho đoàn khách, cũng như ngày mà loại phòng đó được áp dụng

Tab Reservations - Danh sách các đặt phòng đã tạo của đoàn

Tab thông tin chỉ hiển thị với tình trạng đoàn là “Definite

 • Mã hành trình/Itinerary Number

 • Ngày đến/Arrival: Ngày đến của đặt phòng.

 • Ngày đi/Departure: Ngày đi của đặt phòng.

 • Tình trạng/Status: Tình trạng của đoàn

 • Tên đoàn/Group Name

Nút chức năng:

 • Tạo đặt phòng/Generate reservations: Tự động tạo các đặt phòng con của đoàn theo các tiêu chí đã chọn trước

 • Thêm mới/Add New: Tạo tay các đặt phòng của đoàn

 • Import đặt phòng/Import booking: Import rooming list để tạo đặt phòng

 • Import danh sách phòng/Import Rooming List: Nhập danh sách phòng từ file excel

 • Xuất danh sách phòng/Export Rooming List: Xuất biểu mẫu file rooming list phục vụ import

Mẫu Rooming List

Lưu ý (Remarks)

N/A


Trang này có hữu ích ?