Thống kê số lượng và khối lượng (Statistic Quantity & Weight)

Hỗ trợ khách hàng

13/04/2020 - 1 phút để đọc

839 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Báo cáo thống kê số lượng và khối lượng (Statistic quantity & Weight)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Laundry Management – Report – Statistic quantity & Weight

Tổng quan (Summary)

Báo cáo thống kê thông tin về số lượng và khối lượng đồ giặt ủi căn cứ trên các yêu cầu giặt ủi

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

[Filter] – Điều kiện lọc báo cáo

  • Tìm kiếm theo tên khách hoặc số phòng của khách

  • Ngày/Date: Lọc theo ngày của yêu cầu giặt ủi. Chọn giai đoạn từ ngày/đến ngày

  • Nhóm mặt hàng/Group: Lọc theo nhóm mặt hàng giặt ủi

[Report Form] – Mẫu báo cáo

Lưu ý (Remarks)

N/A


Trang này có hữu ích ?