Thêm thông báo (Alert)

Hỗ trợ khách hàng

11/03/2021 - 2 phút để đọc

1007 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Thông báo liên quan đến đặt phòng (Alert)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Reservation – Tại Tab bất kỳ- Nhấn vào Itinerary No. – Nhấn biểu tượng “Alert

Log in – Reservation – Tại Tab bất kỳ - Nhấn vào Conf. No. – Nhấn biểu tượng “Alert

Tổng quan (Summary)

Thông báo tự động hiển thị các tin nhắn cảnh báo cho người dùng khi thao tác trên đặt phòng tại các thời điểm Tạo đặt phòng/Check In/Check Out và mở Billing của khách.

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Nhập các thông tin cảnh báo

  • Apply all reservations: Tích vào để áp dụng thông báo cho toàn bộ các đặt phòng nằm trong nhóm đặt phòng.

  • Area: Thời điểm cần cảnh báo. Chọn 1 trong các thời điểm Check In, Check Out và Reservation. Khi người dùng thực hiện các hành động giao phòng cho khách, khách trả phòng, cập nhật thông tin đặt phòng và mở Billing của khách hệ thống sẽ tự động hiển thị nội dung cảnh báo

  • Mã cảnh báo/Code: Chọn từ danh mục Alert Code

  • Mô tả/Description: Mô tả của cảnh báo. Hệ thống mặc định lấy diễn giải của mã cảnh báo và cho phép người dùng hiệu chỉnh

Nhấn “Save” để lưu thông tin cảnh báo

Lưu ý (Remarks)

Có thể nhận biết các đặt phòng có tạo cảnh báo khi thấy biểu tượng


Trang này có hữu ích ?