Sửa thông tin đặt phòng con (Edit Reservation in Group)

Hỗ trợ khách hàng

16/09/2020 - 1 phút để đọc

167 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Sửa thông tin đặt phòng con (Reservations)

Đường dẫn (Open Link)

Log in - Front Office - Group Reservation - Chọn đoàn và nhấn “Edit” - Tại Tab Reservation

Tổng quan (Summary)

Màn hình chức năng cho phép tạo và chỉnh sửa các đặt phòng con của đoàn

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Danh sách các đặt phòng

  • Mã xác nhận/Conf. No.: mã xác nhận của từng đặt phòng con.

  • Tên khách/Name: tên của từng khách lưu trú.

  • Ngày đến/Arrival: ngày đến của đặt phòng.

  • Ngày đi/Departure: ngày điđi của đặt phòng.

  • Số khách/Prs: số khách lưu trú trong từng đặt phòng.

  • Số phòng/Room: số phòng vật lý của từng đặt phòng.

  • Mã giá/Rate Code: mã giá của từng đặt phòng.

  • Thành tiền/Amount: tổng tiền phòng của từng đặt phòng.

  • Tình trạng/Status: Tình trạng của của từng đặt phòng.

Nút chức năng:

  • Huỷ/Delete: Huỷ đặt phòng.

Lưu ý (Remarks)

N/A


Trang này có hữu ích ?