Chi tiết nhóm đặt phòng (Itinerary Detail)

Hỗ trợ khách hàng

27/04/2021 - 4 phút để đọc

655 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Chi tiết nhóm đặt phòng (Itinerary Detail)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office – Reservation – Nhấn vào mã IT No.

Tổng quan (Summary)

Màn hình hiển thị các thông tin chi tiết của một nhóm đặt phòng

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

[Booker Information] – Thông tin người đặt phòng (1)

 • Họ tên/Name: Tên đầy đủ của người đặt phòng pho

 • Email: Địa chỉ email của người đặt phòng

 • Số ĐT/Phone: Số điện thoại của người đặt phòng

 [Booking Information] – Thông tin đặt phòng (2)

 • Ngày đến/Arrival: Ngày đến của khách

 • Ngày đi/Departure: Ngày đi của khách

 • Số đêm/Night: Số đêm phòng

 • ETA (Estimate Time of Arrival): Giờ đến dự kiến của khách

 • Số lượng phòng/ No of Rooms: Tổng số lượng phòng

 • Số người/Person: Tổng số lượng khách

 • Tiền phòng/Total Rate: Tổng tiền phòng của đặt phòng

 • Mã giá/Rate Code: Mã gói giá phòng

 • Phí cố định/Fix charge Amount: Phí phụ thu thêm khi khách yêu cầu thêm các dịch vụ ngoài gói giá cố định

 • Tên nhóm/ Group name: Tên nhóm khi khách đặt phòng theo đoàn

[Comment] – Ghi chú (3)

Danh sách các ghi chú về đặt phòng. Tích chọn “Apply for all“ nếu muốn copy ghi chú của nhóm cho toàn bộ các đặt phòng thuộc nhóm. Khi thực hiện “Save“, hệ thống sẽ tự động copy thông tin này cho tất cả các đặt phòng thuộc nhóm

[Special Request] – Yêu cầu đặt biệt (4)

Yêu cầu đặc biệt/ Special request: chọn yêu cầu đặc biệt của khách lưu trú. Người dùng có thể tích chọn các yêu cầu đặc biệt từ danh mục các yêu cầu đặc biệt

Tích chọn “Apply for all“ nếu muốn copy yêu cầu đặt biệt của nhóm cho toàn bộ các đặt phòng thuộc nhóm. Khi thực hiện “Save“, hệ thống sẽ tự động copy thông tin này cho tất cả các đặt phòng thuộc nhóm

[Room List] – Danh sách phòng thuộc nhóm (5)

Hiển thị toàn bộ danh sách các phòng của nhóm:

 • Conf. No.: Mã xác nhận của đặt phòng

 • Họ tên/Guest Name: Tên đầy đủ của khách chính

 • Số phòng/Room: Số phòng & loại phòng của đặt phòng

 • Tình trạng/Status: Tình trạng của đặt phòng

 • Số khách/Prs. (Person): Tổng số lượng khách của đặt phòng

 • Ngày đến/Arrival Date: Ngày khách đến nhận phòng

 • Ngày đi/Departure Date: Ngày khách trả phòng

 • Mã giá/Rate Code: Mã gói giá khách đặt theo từng phòng

 • Thành tiền/Total Rate: Tổng tiền khách đặt theo từng phòng

Các chức năng trong danh sách phòng của nhóm

Lọc tình trạng phòng cần xem trong danh sách phòng của nhóm:

(1) Move Reservations: Tách hoặc gộp booking từ mã hành trình hiện tại sang 1 mã hành trình mới hoặc gộp vào 1 mã hành trình đang có sẵn

sau đó sẽ xuất hiện màn hình như bên dưới

(2) Check-in All Selected: Check-in các phòng được chọn đã được xác nhận và đã được gán số phòng

(3) Check-out All Selected: Check-out các phòng được chọn ở trạng thái đang lưu trú

(4) Cancel: Cancel các phòng được chọn ở trạng thái đã được xác nhận

[Buttons] – Danh sách nút chức năng

 • Thêm đặt phòng/Add Reservation: Tạo mới một đặt phòng thuộc nhóm. Link tới màn hình Rate Query

 • Thêm thông báo cho tất cả các đặt phòng thuộc nhóm. Chi tiết xem màn hình chức năng Thêm thông báo (Alert)

 • Xem thư xác nhận/View Confirmation letter: Nhấn để xem thư xác nhận đặt phòng

 • Gửi thư xác nhận/Email: Nhấn để gửi thư xác nhận

 • In phiếu đăng kí khách/Print Registration Card: Nhấn để in phiếu đăng ký khách

 • Xem tin nhắn/View Messages: Xem các tin nhắn dành cho khách lưu trú. Chi tiết xem màn hình chức năng Tin nhắn nội bộ (Message)

 • Xuất dữ liệu danh sách khách/Export guest list in party: Nhấn để xuất dữ liệu danh sách khách trong nhóm đặt phòng

 • Xếp phòng/Assign all: Xếp phòng cho các đặt phòng chưa được xếp phòng. Chi tiết xem màn hình chức năng Xếp phòng (Room Assignment)

Lưu ý (Remarks)

Phần Rate Codes hiển thị trên màn hình chi tiết hành trình (Itinerary detail) sẽ hiển thị tất cả các Rate code(s) đã được gán cho các đặt phòng con của nhóm khách (Party) hoặc đoàn khách (Group Booking)


Trang này có hữu ích ?