Chạy trước tiền phòng (Advance Bill)

Hỗ trợ khách hàng

13/04/2020 - 1 phút để đọc

1304 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Chạy trước tiền phòng (Advance Bill)

Đường dẫn (Open Link)

Log in - Front Office - Reservation - Chọn đặt phòng - Nhấn biểu tượng “Go to Billing” - Chọn “Advance Bill

Tổng quan (Summary)

Chạy trước tiền phòng cho khách và nhận thanh toán ngay của khách. Những phòng đã được chạy trước tiền phòng khi thực hiện đóng ngày hệ thống sẽ không ghi nhận thêm tiền phòng nữa

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Nhập thông tin chạy trước tiền phòng

 • Toàn bộ giai đoạn/The whole Rest Stay: Chạy trước tiền phòng cho toàn bộ các ngày còn lại trong giai đoạn lưu trú của khách

 • Từ ngày - Đến ngày/From Date - To Date: Chạy trước tiền phòng cho khách từ ngày/đến ngày được chọn

 • Make Payment: Tích lựa chọn này nếu muốn thanh toán ngay cho phần tiền phòng chạy trước này của khách

 • Lưới chi tiết giao dịch chạy trước:

  • Mã giao dịch/Transaction

  • Ngày ghi nhận/Date

  • Thành tiền/Amount

  • Loại giao dịch/Type

Nhấn “Post” để thực hiện chạy trước tiền phòng

Lưu ý (Remarks)

Chức năng chỉ áp dụng với các đặt phòng có tình trạng “Inhouse


Trang này có hữu ích ?