Nâng hạng phòng (Upgrade Room)

Hỗ trợ khách hàng

24/02/2021 - 1 phút để đọc

1074 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Nâng hạng phòng (Upgrade Room)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office – Reservation – Tab Arrival – Nhấn chọn đặt phòng – Nhấn biểu tượng “Upgrade Room

Tổng quan (Summary)

Thực hiện nâng hạng phòng cho khách

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Nhập các thông tin nâng hạng phòng:

 • Phòng hiện tại/Current Room: Số phòng và loại phòng hiện tại

 • Loại phòng mới/Upgrade/Upsell: Chọn loại phòng mới cần nâng hạng từ danh mục loại phòng

 • Số phòng/Choose To: Chọn số phòng mới của loại phòng mới

 • Lý do/Reason: Lý do nâng hạng. Chọn từ danh mục lý do nâng hạng

 • Lịch sử nâng hạng phòng/History: Danh sách các lần thực hiện nâng hạng phòng của đặt phòng:

  • Ngày giờ/Date/Time: Ngày giờ thực hiện nâng hạng phòng

  • Từ phòng/From Room: Số phòng cũ

  • Lên phòng/To Room: Số phòng mới

  • Lý do/Reason: Lý do nâng hạng

  • Người thực hiện/Move By: Người thực hiện nâng hạng phòng

Nhấn “Save” để lưu thông tin nâng hạng

Lưu ý (Remarks)

Chức năng Nâng hạng phòng (Upgrade) chỉ áp dụng với các đặt phòng chưa thực hiện Check-in


Trang này có hữu ích ?