Gym & Pool Report/ Báo cáo tình hình sử dụng vé dịch vụ

Hỗ trợ khách hàng

02/07/2021 - 1 phút để đọc

260 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Báo cáo tình hình sử dụng vé dịch vụ (Gym & Pool Report)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office – Report – Nhấn “GYM & POOL

Tổng quan (Summary)

Báo cáo tình hình sử dụng vé dịch vụ

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

1) Bộ lọc báo cáo:

 • Date From: Ngày bắt đầu

 • Date To: Ngày kết thúc

 • Type: Loại hình dịch vụ

 • Export Type: Chọn loại file cần xuất báo cáo : PDF hoặc Excel

2) Nội dung báo cáo:

 • Guest Name: Tên khách

 • Card: Mã thẻ

 • Using Date: Ngày sử dụng dịch vụ

 • Created By: Người tạo vé

 • Created Date: ngày tạo vé

 • Start Date: Thời hạn bắt đầu có thể sử dụng của vé dịch vụ

 • End Date: Thời hạn kết thúc của vé

 • Ticket Type: Loại hình dịch vụ

Lưu ý (Remarks)


Trang này có hữu ích ?