Quản lý bộ phận giặt ủi (Department Management)

Hỗ trợ khách hàng

13/04/2020 - 1 phút để đọc

869 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Danh mục bộ phận giặt ủi (Department Management)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Laundry Management – Configuration – Department Management

Tổng quan (Summary)

Danh mục các bộ phận phụ trách công việc giặt ủi

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Danh sách các bộ phận giặt ủi đã khai báo

 • Mã/Code: Mã bộ phận

 • Tên/Name: Tên bộ phận

 • Nhóm đồ giặt/Group: Nhóm mặt hàng đồ giặt mà bộ phận phụ trách

 • Mô tả/Description: Mô tả

 • Nút chức năng/Action:

  • Sửa/Edit: Nhấn để sửa thông tin

  • Xóa/Delete: Nhấn để xóa thông tin

Thêm mới một mã bộ phận giặt ủi

Thêm mới thủ công: Nhấn “Add” để thêm mới thông tin một mã bộ phận giặt ủi

 • Mã/Code: Mã bộ phận

 • Tên/Name: Tên bộ phận

 • Nhóm đồ giặt/Group: Nhóm mặt hàng đồ giặt mà bộ phận phụ trách. Chọn từ danh mục nhóm đồ giặt (Item Group Management)

 • Mô tả/Description: Mô tả

Lưu ý (Remarks)

N/A


Trang này có hữu ích ?