Nhà hàng (Restaurants)

Hỗ trợ khách hàng

13/04/2020 - 2 phút để đọc

661 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Danh mục nhà hàng (Restaurant)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Property Management – Restaurant

Tổng quan (Summary)

Danh mục các nhà hàng của khách sạn/resort

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Danh sách các nhà hàng đã khai báo

 • #: Số thứ tự

 • Tên/Restaurant Name: Tên loại phòng

 • Tầng/Floor

 • Giờ đóng mở cửa/Open – Closure Time

 • Số ĐT/Phone: Số điện thoại của nhà hàng

 • Sức chứa tối đa/Maximum Capacity: Sức chứa tối đa của phòng họp

 • Tình trạng/Status: Tình trạng của nhà hàng, bao gồm Hoạt động (Active) và Ngưng hoạt động (Inactive)

 • Nút chức năng/Action:

  • Sửa/Edit: Nhấn để thực hiện sửa lại thông tin của một nhà hàng

  • Xóa/Delete: Nhấn để thực hiện xóa một nhà hàng

Thêm mới một nhà hàng

[Basic Information] – Thông tin chung

 • Tên/Restaurant Name: Tên loại phòng

 • Mô tả/Description: Mô tả về loại phòng

 • Khu vực/Area: Khu vực mà nhà hàng thuộc về trong khách sạn

 • Tòa nhà/Block

 • Tầng/Floor

 • Ngày bắt đầu/Begin Date

 • Tình trạng/Status: Tình trạng của nhà hàng, bao gồm Hoạt động (Active) và Ngưng hoạt động (Inactive). Nhấn để chuyển giữa 2 tình trạng

[Extended Information] – Thông tin khác

 • Sức chứa tối đa/Maximum Capacity: Sức chứa tối đa của phòng họp

 • Số ĐT/Phone: Số điện thoại của nhà hàng

 • Địa chỉ/Address

 • Vị trí trên bản đồ/Location On Map: Vị trí của nhà hàng thể hiện trên bản đồ

[Open – Closure Time] – Thời gian hoạt động

 • Ngày trong tuần/Day of Week

 • Giờ trong ngày/Time Of Day

 • Giờ mở cửa/Open Time

 • Giờ đóng cửa/Close Time

 • Nhấn “Add Time” để thêm khung thời gian hoạt động của nhà hàng

[Media Information] – Clip và video về nhà hàng: Upload các clip và video về nhà hàng lên

Lưu ý (Remarks)

Khi xóa một thông tin nhà hàng trên danh mục, hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo tới người dùng


Trang này có hữu ích ?