Loại phòng (Room Type)

Hỗ trợ khách hàng

13/04/2020 - 3 phút để đọc

742 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Danh mục loại phòng (Room Type)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Property Management – Room Type

Tổng quan (Summary)

Danh mục các loại phòng của khách sạn/resort

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Danh sách các loại phòng đã khai báo

 • #: Số thứ tự

 • Mã/Code: Mã loại phòng

 • Tên/Name: Tên loại phòng

 • Số lượng khách mặc định/Default Occupancy: Số lượng khách mặc định của loại phòng

 • Số lượng khách tối đa/Max Occupancy: Số lượng khách tối đa của loại phòng

 • Số người lớn tối đa/Max Adult: Số người lớn tối đa của loại phòng

 • Số trẻ em tối đa/Max Children: Số trẻ em tối đa của loại phòng

 • Tổng số lượng phòng/Number Of Room: Tổng số lượng phòng vật lý của loại phòng

 • Tổng số lượng phòng/Total Room: Tổng số lượng phòng của loại = Phòng vật lý + Phòng ảo

 • Tình trạng/Status: Tình trạng của loại phòng, bao gồm Hoạt động (Active) và Ngưng hoạt động (Inactive). Kích chuột để chuyển giữa 2 tình trạng

 • Nút chức năng/Action:

  • Sửa/Edit: Nhấn để thực hiện sửa lại thông tin của một loại phòng

  • Xóa/Delete: Nhấn để thực hiện xóa một loại phòng

Thêm mới một loại phòng

Người dùng có thể nhập thêm mới các loại phòng hoặc import từ file excel

[Basic Information] – Thông tin chung

 • Mã/Code: Mã loại phòng

 • Tên/Name: Tên loại phòng

 • Hạng phòng/Room Class: Chọn hạng phòng cho loại phòng từ danh mục hạng phòng

 • Tình trạng/Status: Tình trạng của loại phòng, bao gồm Hoạt động (Active) và Ngưng hoạt động (Inactive). Kích chuột để chuyển giữa 2 tình trạng

 • Kiểu phòng/Type Of Room: Kiểu phòng

 • Mô tả/Description: Mô tả về loại phòng

[Extended Information] – Thông tin khác:

 • Số lượng khách mặc định/Default Occupancy: Số lượng khách mặc định của loại phòng

 • Số lượng khách tối đa/Max Occupancy: Số lượng khách tối đa của loại phòng

 • Số người lớn tối đa/Max Adult: Số người lớn tối đa của loại phòng

 • Số trẻ em tối đa/Max Children: Số trẻ em tối đa của loại phòng

 • Diện tích phòng/Room Size: Diện tích của loại phòng

 • Đơn vị tính/Square Unit Type: Đơn vị tính diện tích của loại phòng

 • Tổng số lượng phòng/Number Of Room: Tổng số lượng phòng vật lý của loại phòng

 • Tổng số lượng phòng/Total Room: Tổng số lượng phòng của loại = Phòng vật lý + Phòng ảo

 • Hướng/Room View: Hướng của loại phòng

 • Tổng số giường/No. Of Bed: Tổng số giường của loại phòng

 • Loại giường/Type Of Bed: Chọn loại giường của loại phòng

 • Số lượng phòng ngủ/No. Of Bed Room: Tổng số lượng phòng ngủ của loại phòng

 • Số lượng giường phụ/Max Extra Bed: Tổng số lượng giường phụ tối đa có thể kê thêm

[Media Information] – Hình ảnh về loại phòng: Upload các hình ảnh về loại phòng lên

[Amenities] – Vật dụng trong phòng: Chọn các vật dụng có sẵn trong phòng

[Feature] – Đặc điểm/Room Feature: Các tiện nghi/tiện ích và đặc điểm của phòng, chọn từ danh sách

Kết xuất danh mục ra PDF

Nhấn “Export PDF” để kết xuất danh mục ra dưới dạng file PDF

Lưu ý (Remarks)

Khi xóa một loại phòng khỏi danh mục, hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo tới người dùng


Trang này có hữu ích ?